Wyprawka szkolna 2013

12 lipca 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Uchwałę w sprawie rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”, która weszła w życie 18 lipca 2013 r.

W roku szkolnym 2013/2014 programem objęci są uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w klasach I-III i klasie V szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie II szkoły ponadgimnazjalnej, klasie V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie II liceum plastycznego oraz w klasach II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej.

W 2013 roku programem są objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży – podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych. Uczniowie niepełnosprawni, mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie „Wyprawka szkolna” bez względu na dochód na jednego członka rodziny.

Programem objęci zostali uczniowie pierwszych roczników uczących się zgodnie z nową podstawą programową oraz uczniowie klas najmłodszych: I-III szkół podstawowych.
Dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej oraz odpowiedniej klasy szkoły artystycznej dochód nie może przekraczać kwoty 539 zł netto na osobę w rodzinie (jest to kryterium określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych). Dla uczniów pozostałych klas objętych programem jest to dochód nieprzekraczający 456 zł netto na osobę w rodzinie (kryterium z ustawy o pomocy społecznej). Ponadto 5 proc. uczniów z klas objętych programem, ale niespełniających żadnego z powyższych kryteriów, może otrzymać dofinansowanie, jeżeli w rodzinie występuje sytuacja określona w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, wówczas do wniosku należy dołączyć uzasadnienie. Każdy taki wniosek rozpatrywany będzie indywidualnie.

Wnioski o „Wyprawkę szkolną” składa się do dnia 6 września 2013 r. w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014.

Dofinansowanie zakupu podręczników w 2013 r. będzie wynosić:

  • kl. I – III – do kwoty 225 zł
  • kl. V szkoły podstawowej – do kwoty 325 zł
  • kl. II zasadniczej szkoły zawodowej – do kwoty 390 zł
  • kl. II szkoły ponadgimnazjalnej (LO, technikum) – do kwoty 445 zł.
  • w przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników dopuszczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do kształcenia specjalnego wysokość pomocy może wynosić do 770 zł w szkole podstawowej, do 607 zł w gimnazjum.

Szczegółowe informacje udzielane są w szkołach, oraz na stronie http://www.men.gov.pl

DO POBRANIA:

Wniosek o dofinansowanie

Rozporządzenie o wyprawce szkolnej

Sporządziła: Anna Żemajduk

Skip to content