Dodatek osłonowy

Od 1 stycznia 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Jest to nowe świadczenie rodzinne, które ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Zadanie to będzie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Dodatek będzie wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca 2022 r. oraz do 2 grudnia 2022 r. Jeśli osoba złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem w/w terminów, dodatek osłonowy będzie wypłacany jednorazowo. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostaną bez rozpoznania.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Zapraszamy mieszkańców Gminy Sokółka na spotkanie informacyjne w ramach programu „Czyste Powietrze”, które odbędzie się w formule online w czwartek 27 stycznia 2022 r. o godz. 12:00 . Tematem spotkania będzie: „ Czyste powietrze na nowych zasadach”.

Link aktywacyjny do spotkania umieszony jest poniżej:
https://meet03.zeto.bialystok.pl/CzystePowietrze

Do obsługi połączenia zalecane są przeglądarki Chrome lub Edge.

W trakcie spotkania pracownik WFOŚiGW w Białymstoku zapozna z założeniami programu, rodzajami przedsięwzięć na które można uzyskać dofinansowanie, jak również sposobem składania wniosków o dofinansowanie oraz zasadami realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

Przypominamy, że w Urzędzie Miejskim w Sokółce działa Punkt Konsultacyjno – Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. Funkcjonowanie punktu ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Sokółka wnioskowania o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”. Wyznaczona osoba udzieli bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinasowanie na wymianę źródła ciepła i termomodernizację domu.

Dodatkowo informujemy, iż zapytania dotyczące programu „Czyste powietrze” można kierować pod numer kontaktowy: 857110916, lub adres mailowy: kancelaria@sokolka.pl. Przyjęcia interesantów odbywać się będą jedynie po uprzednim telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu i godziny, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa podczas pandemii COVID-19.

Wojciech Tryzna

Czytelnicy Roku 2021

Biblioteka Publiczna w Sokółce wyłoniła Czytelników Roku 2021!

Za aktywne czytanie i regularne odwiedzanie naszych placówek, dyplomy i nagrody książkowe otrzymali:

 • Pani Justyna Rudź
 • Pani Katarzyna Sarosiek
 • Pan Zbigniew Korecki

W filiach bibliotecznych również odbył się powyższy konkurs. Zwycięzcami zostali:

Filia Biblioteczna nr 1 na Osiedlu Zielonym:

 • Aneta Łapicz
 • Janina Gliniecka,
 • Barbara Jagiełło

Filia Biblioteczna nr 2 na ulicy Broniewskiego:

 • Helena Kierdelewicz
 • Teresa Żukowska
 • Irena Lemancewicz

Oddział dla Dzieci i Młodzieży:

 • Lena Nikołajuk
 • Julia Waszczyńska
 • Antoni Dobreńko

Filia Biblioteczna w Starej Kamionce

 • Halina Dzienisowicz

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w czytelnictwie! Oby Nowy Rok obfitował w dobrze napisane historie, z którymi spędzicie wiele cennych godzin.

Biblioteka Publiczna w Sokółce

Jeden z najmilszych dni w roku

Życzenia na Dzień Babci

„Babuniu, Dziadziuniu, w dniu Waszego święta,
życzenia składają Wam wszystkie wnuczęta…”

Dzień Babci i Dziadka jest jednym z najmilszych dni w roku, kiedy można przeżyć chwile radości w gronie najbliższych, złożyć podziękowania za wiedzę i tradycję, którą przekazują starsze pokolenia. To doskonała okazja do wyrażenia ukochanym seniorom wdzięczności za ich miłość i troskę.

Ze względu na sytuację epidemiczną, w tym roku obchody tego wyjątkowego święta w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce przybrały nieco inną formę. Dziadkowie nie mogli przybyć do szkoły, by obejrzeć występy swoich ukochanych wnuków, jednak dzieci z ZWP oraz klas 0-3 przygotowały dla Nich wyjątkową niespodziankę – recytowały wiersze, śpiewały piosenki, wykonały laurki. Wszystkie ich starania Dziadkowie będą mogą obejrzeć na nagraniu, które zostało zamieszczone na stronie internetowej szkoły oraz Facebooku. ZOBACZ WIĘCEJ

Zwołanie XLVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej

Herb Sokółki

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020 r. póz. 713) i § 15 ust. 2 Statutu Gminy Sokółka (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 21, poz.538; z 2004 r. Nr 14, poz.292. Nr 188, póz. 2499; z 2005 r. Nr 261 póz. 2993; z 2010 r. Nr 236 póz. 2875; z 2012 r. póz. 161; z 2015 r. póz. 370; z 2016 r. póz. 2246; z 2018 r. póz. 4653), Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce zwołuje XLVIII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Sokółce na dzień 24 stycznia 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 17:00, w trybie zdalnym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Materiały dotyczące posiedzenia dostępne są pod adresem:

https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/166609

Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje

Baner EFS

W grudniu 2021 r. w Szkole Podstawowej w Malawiczach Dolnych zorganizowano szkolenia nauczycieli w ramach projektu „Nauczanie przez eksperymentowanie w SP w Malawiczach Dolnych” (nr RPPD.03.02.01-20-0438/19).

Szkolenie dla nauczycieli

10 grudnia odbyło się szkolenie pn. „Mnemotechniki” , w którym wzięło udział 10 nauczycieli. Szkolenie zostało zorganizowane przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce. Dzięki udziałowi w warsztacie nauczyciele poznali metody zapamiętywania informacji i nauczyli się wykorzystywać je w pracy z uczniami. W dzisiejszych czasach, wobec mnogości informacji, szczególnie ważna jest umiejętność uczenia się. I właśnie tę umiejętność można kształcić dzięki zastosowaniu metod mnemotechnicznych.

ZOBACZ WIĘCEJ

Rekrutacja uzupełniająca do Żłobka Miejskiego w ramach projektu „Gmina Sokółka przyjazna rodzicom”

Baner EFS

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska zaprasza rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku do lat 3, do udziału w naborze uzupełniającym do projektu „Gmina Sokółka przyjazna rodzicom”.

Do udziału w projekcie zaprasza się rodziców dzieci do lat 3, które nie korzystają obecnie z usług Miejskiego Żłobka w Sokółce.

Projekt skierowany jest do rodziców/opiekunów prawnych pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 – powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka (przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim) oraz rodziców/opiekunów prawnych pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych / nieaktywnych zawodowo / biernych zawodowo) planujących powrót na rynek pracy oraz osób pracujących.

Obecnie, w ramach projektu dysponujemy jednym wolnym miejscem w Żłobku Miejskim w Sokółce. W wyniku naboru uzupełniającego do udziału w projekcie będzie zakwalifikowana 1 osoba – rodzic/opiekun prawny 1 dziecka do lat 3, dla którego zapewniona będzie opieka od 1 lutego 2022 r.

Pozostałe osoby, które złożą poprawne pod względem formalnym dokumenty rekrutacyjne, zostaną wpisane na listę rezerwową. Będą one zapraszane do udziału w projekcie w miarę dostępności miejsc w projekcie, zgodnie z kolejnością na liście rezerwowej.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnieniowej. 50 rodziców/opiekunów prawnych zamieszkałych na terenie gminy Sokółka, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, poprzez udostępnienie w okresie od 1 marca 2021 r. do 31 października 2022 r. usług w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Sokółce przy ul. ks. Piotra Ściegiennego 36.

Wypełnione i podpisane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie do projektu Gmina Sokółka przyjazna rodzicom”, imię i nazwisko rodzica, adres zamieszkania rodzica, należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, w terminie od 21 do 25 stycznia 2022 r. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji są zawarte w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Harmonogram rekrutacji do projektu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Dokumenty, które należy złożyć na etapie rekrutacji:

załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami, w tym oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Gminy Sokółka

załącznik nr 2 – Oświadczenie status rodzica na rynku pracy

załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie o zamieszkaniu w Gminie Sokółka

Kontakt z Biurem projektu: Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka, pokój nr 304, 309, tel. 85 711 09 17 lub 85 711 09 42.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca-życie w ramach RPOWP 2014-2020.

Referat Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
Referat Oświaty

Konkurs plastyczny „Moja czarna zmora – uzależniora”

Sokólski Ośrodek Kultury zaprasza młodzież w wieku od 9 do 15 lat z miasta i gminy Sokółka do udziału w konkursie plastycznym „Moja czarna zmora – uzależniora”, gdzie młodzież w artystycznym wyrazie przedstawić może swoje lęki i obawy związane z dorastaniem i otaczającym je światem.

Plakat

Na prace wraz z kartą zgłoszenia, podpisanym regulaminem oraz klauzulą informacyjną, wykonane w technice dowolnej zainspirowane tytułem konkursu, czekamy do 31 stycznia 2022 r., do godz. 16.00 w Sokólskim Ośrodku Kultury przy ul. Piłsudskiego 1. Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody.

Dokumenty do pobrania pod poniższym linkiem:
https://sokolskiosrodekkultury.pl/konkurs-plastyczny…/

Zapraszamy!
Sokólski Ośrodek Kultury
Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska

Sylwia Nowakowska, SOK

W Starej Kamionce obchodzono Światowy Dzień Logiki

14 stycznia 2022 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce obchodzili Światowy Dzień Logiki (World Logic Day, WLD).

Światowy Dzień Logiki

Uczniowie rozwiązywali łamigłówki zaczerpnięte ze stron internetowych (np. Zabawy z Archimedesem, Ekspedycja matematyczna, TECHPEDIA) oraz wykorzystując pomoce dydaktyczne np. Punktowce, Przekładanki (zapałczana arytmetyka), Głowołamacze, Pusy czy memory.

ZOBACZ WIĘCEJ

Nabór wniosków na stypendia sportowe

Burmistrz Sokółki przypomina, że można składać wnioski o przyznanie stypendium sportowego osobom fizycznym osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym w 2021 roku.

Nowe zasady, tryb przyznania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych określa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVII/313/2021 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych osobom fizycznym osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.

Prawidłowo wypełniony i podpisany wniosek o przyznanie stypendium sportowego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami tj:

 1. Aktualne zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające, że się jest uczniem bądź studentem. W przypadku nie posiadania statusu ucznia bądź studenta zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu w rejestrze bezrobotnych lub oświadczenie o zatrudnieniu.
 2. Potwierdzenie osiągniętego wyniku sportowego, poświadczone przez właściwy związek sportowy, łącznie z oficjalnym komunikatem z zawodów poświadczonym przez właściwy związek zawierający informację o liczbie startujących zawodników, par, sztafet, osad lub drużyn w konkurencji oraz jednoznacznym określeniem rangi zawodów tj. Mistrzostw Świata, Pucharu Świata, Mistrzostw Europy, Pucharu Europy, Mistrzostw Polski, Pucharu Polski, Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików.

Wnioski należy składać w terminie od dnia 24 stycznia 2022 r. do 31 stycznia 2022 r. do skrzynki przy wejściu do budynku Urzędu Miejskiego w Sokółce lub można wysłać na adres Urzędu Miejskiego w Sokółce Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka.

Wzór wniosku, klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych oraz w/w uchwała Rady Miejskiej w Sokółce wraz z regulaminem, dostępne są pod niniejszym artykułem.

W razie pytań można kontaktować się z Panią Joanną Korzeniewską tel. 85 711 09 19, adres e-mail: korzeniewska@sokolka.pl

DO POBRANIA:

Wniosek na stypendia sportowe

Uchwała w sprawie stypendiów

Informacje RODO

(JK)

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły w roku szkolnym 2022/2023

Od 1 marca 2022 r. rozpocznie się rekrutacja do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sokółka, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły zostały ustalone następujące kryteria, punktacja oraz dokumentacja potwierdzająca kryteria zgodnie z Uchwałą NR XLIX/283/17 z dnia 15.03.2017 r. Rady Miejskiej w Sokółce:

 1. w danej szkole uczy się rodzeństwo kandydata – 5 pkt. (oświadczenie rodzica z klauzulą odpowiedzialności karnej);
 2. kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w danej szkole, z wyłączeniem sytuacji określonej w art. 130 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe – 5 pkt. (oświadczenie rodzica z klauzulą odpowiedzialności karnej);
 3. miejsce pracy rodzica znajduje się w obwodzie szkoły – 4 pkt. (oświadczenie rodzica z klauzulą odpowiedzialności karnej);
 4. samotne wychowywanie kandydata przez rodzica – 4 pkt. (oświadczenie rodzica z klauzulą odpowiedzialności karnej);
 5. w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki – 4 pkt. (oświadczenie rodzica z klauzulą odpowiedzialności karnej).

Druk wniosku o przyjęcie do kl. I szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły należy pobrać w placówce, do której kandydat składa wniosek o przyjęcie do szkoły.

DO POBRANIA:

Harmonogram rekrutacji do kl. I SP dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły na rok szkolny 2022/2023

Uchwała NR XLIX/283/17 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 15.03.2017 r.

(UM)

Pierwszy spacer w nowych wózkach!

18 stycznia 2022 r. odbył się pierwszy spacer w nowych wózkach dzieci ze Żłobka Miejskiego w Sokółce.

Pod koniec ubiegłego roku żłobek zakupił dwa sześcioosobowe wózki dla dzieci. Dziś Zajączki mogły jako pierwsze przetestować nowe pojazdy. Pogoda zachęcała bardzo do wyjścia na zewnątrz, a ciepłe promienie słońca padały beztrosko na wesołe buzie Zajączków. 15 minut na świeżym, rześkim powietrzu – tyle wystarczyło by przewietrzyć się przed pyszną zupą i leżakowaniem. Zobaczcie sami…

Ewa Puszko
Dyrektor Żłobka Miejskiego w Sokółce

Premiera spektaklu „Budujemy przyszłość”

W niedzielę, 16 stycznia 2022 r., na deskach sokólskiego kina miała miejsce premiera spektaklu „Budujemy przyszłość”, autorstwa czternastoosobowej grupy młodzieży z miasta i gminy Sokółka, która pod opieką Sokólskiego Ośrodka Kultury wzięła udział w trwającym od września 2021 r., projekcie „Teatr Bajkoczuli”, w ramach programu „Równać Szanse 2021”.

Budujemy przyszłość

Młodzież korzystając z pomocy zawodowych reżyserów, historyków, muzealników, filologów, plastyków, przygotowała przedstawienie w oparciu o wiersze Ignacego Krasickiego ale również Adam Mickiewicz, Juliusz Słowackiego czy współczesnego nam pisarza Michała Rusinka. Utwory powyższych idealnie wpisały się w ideę budowania przyszłości przez młodych ludzi.

Do obejrzenia przedstawienia zapraszamy na stronę youtube Sokólskiego Ośrodka Kultury gdzie już niebawem przedstawienie będzie udostępnione.

ZOBACZ WIĘCEJ

Podsumowanie badania dotyczącego jakości życia w gminie

dziękujemy za wypełnienie ankiety

Jest nam niezmiernie miło, że tak chętnie angażowali się Państwo w przeprowadzane badanie społeczne dotyczące jakości życia w gminie Sokółka. W badaniu wzięło udział 587 osób. Odpowiedzi, których Państwo udzielali z pewnością pomogą ustalić dalszy plan, który będzie bliski wizji i potrzebom mieszkańców.

Jeśli ktoś jest zainteresowany wynikami ankiet – zapraszamy do zapoznania się z Raportem.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom!

#SokółkaBliskoCiebie

Atrakcje na ferie zimowe

Ferie zimowe

Od 24 stycznia do 4 lutego będą trwały tegoroczne ferie zimowe. Na czas odpoczynku od nauki, z myślą o uczniach, nasze placówki przygotowały mnóstwo atrakcji.

Poniżej przedstawiamy plan zajęć feryjnych, opracowany przez Sokólski Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce oraz Bibliotekę Publiczną w Sokółce.

DO POBRANIA:

Propozycje na ferie 2022

Podsumowanie roku 2021 w sokólskiej bibliotece

Koniec każdego roku kalendarzowego to zawsze czas podsumowań minionych 365 dni. Rok 2021 pokazał, że czytelnicy nie zapomnieli o bibliotece. Pomimo trwającej pandemii zrealizowano mnóstwo planów zarówno w formie stacjonarnej jak i hybrydowej. Cieszymy się, że propozycje biblioteki przypadły Wam do gustu.

Środki finansowe pozyskane z projektów oraz od sponsorów pomogły placówce zorganizować mnóstwo wydarzeń kulturalnych.

Podsumowanie roku 2021 w sokólskiej bibliotece

Przez cały rok odbywały się spotkania autorskie, warsztaty, wystawy, wernisaże, konkursy, różnego rodzaju akcje biblioteczne (m.in. Tydzień Bibliotek, Narodowe Czytanie, Noc Bibliotek) oraz wakacje dla dzieci. W Filii bibliotecznej nr 1 odbywały się spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki. Przeprowadziłyśmy także dwa autorskie projekty warsztatowe – „Zero waste w bibliotece” promujący ekologiczny styl życia oraz „Z biblioteką będzie lepiej” promujący bibliotekę jako miejsce będące odskocznią od rzeczywistości cyfrowej. Wydano także pierwszy e-book.

ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content