Konkurs ofert z zakresu oświaty i wychowania

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz Uchwały Nr LX/394/2022 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 9 listopada 2022 roku w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 rok, ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Sokółka z zakresu oświaty i wychowania.

O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

  • Zadanie: Program stypendialny
  • Sposób działania: Pomoc w dostępie do kształcenia zdolnym uczniom szkół podstawowych (z klasy VII i VIII) oraz szkół ponadpodstawowych, pochodzących z rodzin o niskich dochodach, zamieszkałych na terenie gminy Sokółka

Oferty należy składać w terminie do 28 lipca 2023 r. do godz. 1500 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań gminy Sokółka z zakresu oświaty i wychowania w 2023 roku”. Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta oraz jego adres zwrotny.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania wynosi 10 000 zł.

Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 759/2023 Burmistrza Sokółki z dnia 5 lipca 2023 roku.

Dokumenty dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

https://bip-umsokolka.wrotapodlasia.pl/d423ff2b422a299/2023/zarzadzenie-nr-7592023.html

Anna Żemajduk
Referat oświaty


Zobacz również

Skip to content