Informacja o poziomie recyklingu za rok 2022

Wypełniając obowiązek określony w art. 3 ust. 9 pkt c ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) informujemy, iż w 2022 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych na terenie gminy Sokółka wyniósł 23,57 %, a poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania sklasyfikował się na poziomie 1,65 %.

(JR), Urząd Miejski w Sokółce


Zobacz również

Skip to content