Informacja dla podmiotów wrażliwych, ubiegających się o dodatek węglowy

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw informujemy, że podmioty wrażliwe zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:

1. wniosek o wypłatę dodatku węglowego;

2. oryginały lub kopie poświadczone urzędowo lub notarialnie potwierdzających uprawnienie do reprezentowania podmiotu tj.:
a) dla parafii:
– dekret Biskupa Diecezjalnego Diecezji o powołaniu na Proboszcza;
– zaświadczenie o powiadomieniu o powołaniu osoby sprawującej funkcję organu osoby prawnej;
– pisma kurii diecezjalnej, zawierające zgodę na dokonanie czynności (przekraczające granice i sposób zwyczajnego zarządzania)- jeśli dotyczy;
a) dla dyrektorów szkół:
– Zarządzenie Burmistrza Sokółki powierzające stanowisko Dyrektora oraz pełnomocnictwo w zakresie zarządzania szkołą;

3. dokumenty sprzedaży będące podstawą do wykonania obliczeń dodatku, warunkiem otrzymania dodatku jest wpisanie lub zgłoszenie głównego źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB)

4. klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych – dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

DO POBRANIA:

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego

Wskazówki jak wypełnić wniosek

Prezentacja dotycząca dodatku

Ustawa z dnia 15 września 2022 r.

Arkusz do obliczania dodatku

Klauzula informacyjna RODO

(JF)


Zobacz również

Skip to content