Informacja o poziomie recyklingu za rok 2021

Wypełniając obowiązek określony w art. 3 ust. 9 pkt c ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) informujemy, iż w 2021 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych na terenie gminy Sokółka wyniósł 25,57 %, a poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania sklasyfikował się na poziomie 1,65 %.

(JR), Urząd Miejski w Sokółce


Zobacz również

Skip to content