Nowe inwestycje w Sokółce

W czwartek 7 października 2021 roku w sokólskim Urzędzie Miejskim Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska podpisała umowy na realizację dwóch inwestycji.

Chodzi o budowę ul. Osiedle Zielone oraz przebudowę drogi gminnej z kanalizacją deszczową ul. Mościckiego w Sokółce. Przy podpisaniu umów obecni byli: Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Juchnik oraz Radni Rady Miejskiej w Sokółce – Ewa Karczewska, Helena Kozłowska i Piotr Kirpsza.

Budowa ul. Os. Zielone III etap

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KRYSTEX Żukowski Krzysztof z Czarnej Białostockiej
Wartość inwestycji: 638.607,73 zł
Inwestycja zakończy się w lutym 2022 roku

Zakres robót:
– długość trasy ok 190 m;
– usunięcie drzew lub krzewów;
– roboty rozbiórkowe;
– roboty ziemne;
– wykonanie podbudów;
– nawierzchnia z ażurowych płyt betonowych (parkingi) 1 145 m2;
– nawierzchnia z betonu asfaltowego 1.120 m2;
– nawierzchnia z brukowej kostki betonowej 113 m2;
– oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu;
– chodniki z płyt betonowych 651 m2;
– krawężniki betonowe 704 m;
– obrzeża betonowe 489 m;
– zieleń drogowa 800 m2.


Przebudowa drogi gminnej z kanalizacją deszczową ul. I. Mościckiego w Sokółce

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KRYSTEX Żukowski Krzysztof z Czarnej Białostockiej
Wartość inwestycji: 688 800 zł
Termin zakończenia inwestycji to marzec 2022 roku

Zamówienie obejmuje część projektową:
– sporządzenie projektu budowlanego;
– uzyskanie pozwolenia na budowę;
– sporządzenie projektów wykonawczych branży drogowej i kanalizacji deszczowej z
kompletem wymaganych uzgodnień;
– sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wymienionych wyżej branż;
– sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla wymienionych wyżej branż;
– opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
– sporządzenie projektu stałej organizacji mchu i organizacji ruchu na czas wykonywania robót z kompletem wymaganych uzgodnień.

W zakres budowy drogi wchodzi:
– budowa konstrukcji nawierzchni jezdni o warstwie ścieralnej z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie;
– budowa chodników;
– oznakowanie pionowe;
– budowa kanalizacji deszczowej.
Dla planowanego do przebudowy odcinka ulicy Mościckiego przyjęto w przekroju poprzecznym następujące elementy:
– szerokość pasa drogowego – 9, 0-11 m;
– jezdnia o szerokości 5,50m obramowana krawężnikiem betonowym 15×30;
– chodnik o szerokości – 2 m jednostronnie przy jezdni z płyt betonowych, z dostosowaniem do istniejącej zabudowy i warunków terenowych;
– jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa naturalnego, długość odcinka – ok. 220 m;
– wjazdy bramowe z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej.

(KS) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content