Zaproszenie do udziału w projekcie

Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza Podmioty Ekonomii Społecznej z woj. podlaskiego, w tym Przedsiębiorstwa Społeczne, Fundacje, Stowarzyszenia, Spółdzielnie Socjalne, Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w projekcie pn. „Szkolenia eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z zakresu zamówień publicznych w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, mazowieckim i łódzkim”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.

W związku z realizacją projektu odbędą się szkolenia eksperckie skierowane do Podmiotów Ekonomii Społecznej z zakresu wykorzystania prawa zamówień publicznych. Szkolenia będą zawierać elementy przeprowadzonego z uczestnikami procesu przygotowawczego, ofert na realizację zlecenia w ramach postępowania o udzielenie zamówień publicznych, omówienie procedur odwoławczych w zamówieniach publicznych, a także będą dotyczyć budowania lokalnych partnerstw, marketingu i Public Relations, księgowości oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Udział w projekcie ma na celu doprowadzić do zacieśnienia współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej z Jednostkami Samorządu Terytorialnego.

Oferta projektu zapewnia Podmiotom Ekonomii Społecznej:

  • bezpłatne wsparcie merytoryczne
  • pomoc w przygotowaniu dokumentów przetargowych
  • pomoc w przystępowaniu do projektów partnerskich z gminami w woj. podlaskim
  • dostęp do newslettera z aktualnymi konkursami i naborami ogłaszanymi przez

Jednostki Samorządu Terytorialnego w różnych obszarach:

  • prac interwencyjnych, zagospodarowania terenu, pielęgnacji zieleni
  • pomocy przy promocji gminy
  • organizacji wydarzeń kulturalnych i imprez sportowych
  • usług edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży
  • usług społecznych tj. opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi
  • prac remontowo – budowlanych, pomieszczeń i budynków gminnych.

Więcej informacji na stronie:

https://podlaskafederacja.pl/o-projekcie/szkolenia-eksperckie-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/

Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych

Skip to content