Przedszkole zostało doposażone w sprzęt interaktywny

Baner EFS

Przedszkole nr 3 w Sokółce w ramach projektu pt. „Przedszkole z przyszłością” zostało doposażone w podłogę interaktywną, monitor interaktywny z wbudowanym komputerem oraz 6 laptopów.

Zabawa interaktywna

Urządzenie interaktywne zwane również podłogą interaktywną kształtuje u dzieci umiejętność analizy, syntezy, rozwoju orientacji przestrzennej. Pomaga w rozwijaniu koncentracji uwagi, kreatywności i koordynacji. Dodatkowo dzieci poprzez zabawę  poprawiają zdolności motoryczne, rozwijają spostrzegawczość wzrokowo-ruchową, poprawiają szybkość reakcji, zwiększają aktywność fizyczną.

Monitor interaktywny wykorzystywany jest do prezentowania m.in. filmów, obrazków, zgadywanek. Pozwala również dzieciom na rysowanie, modyfikowanie obrazu, rozwiązywanie zadań np. w postaci interaktywnych kart pracy.

Przedszkole otrzymało także nowe gry logiczne, gry matematyczne, układanki, puzzle, słomki konstrukcyjne, tangramy dzięki którym nauczycielki będą motywowały dzieci do podejmowania wysiłku w zdobywaniu nowych umiejętności i kompetencji.

Dzięki robotom solarnym dzieci poznały odnawialne źródła energii.

Nauczycielki kładą nacisk na indywidualny i swobodny rozwój dziecka, nieograniczanie jego spontaniczności i twórczości. Wszelkie działania uwzględniają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci. Podczas zajęć dodatkowych dzieci rozwijają swój potencjał, poszerzają horyzonty, zaczynają lepiej rozumieć relacje i zależności we współczesnym świecie. Nauczycielki uwrażliwiają dzieci na fakt, aby zaspokajać swoje potrzeby myśląc o przyszłych pokoleniach, żeby nie czynić tego kosztem przyrody i otaczającego nas środowiska.

Zakupiony sprzęt pomaga w rozwijaniu kompetencji informatycznych, matematyczno – przyrodniczych, naukowo – technicznych. Uczy logicznego myślenia, kreatywności, pracy zespołowej, rozwiązywania problemów.

Gmina Sokółka pozyskała środki na realizację projektu za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Szlak Tatarski” w ramach Osi Priorytetowej IX: Rozwój lokalny, Działanie 9.1: Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.


Zobacz również

Skip to content