Realizacja projektu “Zielone spojrzenie”

Gmina Sokółka realizuje projekt pn. “Zielone spojrzenie – promocja chronionych obiektów przyrodniczych powiatu sokólskiego i rejonu grodzieńskiego” w celu promocji i zachowania dziedzictwa przyrodniczego.

Projekt jest realizowany na podstawie Umowy grantowej nr PLBU.01.02.00-BY-0928/19-00 z dnia 2019.04.17.

Projekt jest realizowany w partnerstwie:
Partner wiodący: Grodzieński Oddział Obwodowej Organizacji Społecznej „Państwowy Związek Turystyczno-Sportowy”;
Partner 1: Gmina Sokółka

Budżet projektu:
Wartość całkowita projektu: 64 724,00 euro
Dofinansowanie: 58 251,60 euro

Wartość projektu w mieście Sokółka: 26 991,00 euro
Dofinansowanie: 24 291,90 euro
Wkład własny: 2 699,10 euro

Wartość projektu w mieście Grodno: 37 733,00 euro
Dofinansowanie: 33 959,70 euro
Wkład własny: 3 773,30 euro

Okres realizacji projektu: 12 miesięcy

Główny cel programu: Zwiększenie konkurencyjności obszaru transgranicznego regionów Sokółka i Grodno.

Osiągnięcie w/w celu będzie możliwe dzięki:
– usystematyzowaniu informacji o chronionych obiektach przyrodniczych w Parku Krajobrazowym Puszcza Knyszyńska i Rezerwacie Krajobrazowym Puszcza Grodzieńska;
– podniesienie świadomości mieszkańców i gości regionu na temat dziedzictwa przyrodniczego Puszczy Knyszyńskiej i Grodzieńskiej;
– zwiększenie potencjału turystycznego i stworzenie możliwości transgranicznej ekoturystyki po obu stronach granicy poprzez publikację map, opracowanie transgranicznych zielonych tras i modernizację aplikacji mobilnej.
Wyżej wymienione chronione obiekty naturalne znajdują się w unikalnym regionie równiny wschodnioeuropejskiej. Ze strony polskiej są to „Wzgórza Sokólskie”, a od strony białoruskiej – „Rezerwat Grodno”. Wchodzą one w ekosystem “Zielone płuca Europy”, który jest tak nazywany ze względu na obecność cennych naturalnych krajobrazów, gęstych lasów, ekologicznych systemów łąkowych, dzikich roślin, zwierząt i ptaków należących do gatunków objętych Czerwoną Księgą. Regiony Sokółki i Grodna podzielone są granicami państwowymi, ale geograficznie to jest ten sam obszar naturalny.

Główne działania w projekcie:
– zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu foto-wideo w Sokółce i Grodnie;
– transgraniczna wystawa fotografii i wideo w Sokółce i Grodnie;
-siedmiodniowa wyprawa foto-wideo do Puszczy Knyszyńskiej, Puszczy Grodzieńskiej oraz wzdłuż rzeki Łosośna;
– wydruk albumu ze zdjęciami pokazujący rezultaty projektu i promujące dziedzictwo kulturowe obu regionów przyrodniczych;
– wydruk map przedstawiających transgraniczne trasy zielone.

(EJ)


Zobacz również

Skip to content