Nabór na rachmistrzów spisowych

Nabór na rachmistrzów spisowych

Burmistrz Sokółki – Gminny Komisarz Spisowy – ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego, który odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. na terenie gminy Sokółka.

Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:
-pełnoletnich;
-zamieszkałych na terenie danej gminy;
-posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
-posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
-które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego winno nastąpić na formularzu zgłoszeniowym dostępnym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce – Punkt Informacyjny (parter) oraz na niniejszej stronie internetowej (do pobrania poniżej).

Wymagane dokumenty:
-formularz zgłoszenia;
-kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie co najmniej szkoły średniej;
-informację dotyczącą RODO;
należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego w powszechnym spisie rolnym 2020 r.” za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu, w terminie od dnia 15.06.2020 r. do 08.07.2020 r.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Miejskiego w Sokółce. Adres do doręczeń: Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka.

Kandydaci na rachmistrzów zobowiązani są do odbycia szkolenia, które kończy się egzaminem testowym. Kandydat na rachmistrza terenowego, który z egzaminu testowego uzyskał wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi, jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych. W przypadku zaistnienia sytuacji, kiedy w wyniku naboru kandydatów na rachmistrzów podczas egzaminu wszyscy kandydaci uzyskają jednakową liczbę punktów, a liczba kandydatów będzie większa w stosunku do potrzeb o tym, kto będzie powołany na rachmistrza decyduje kolejność zgłoszenia kandydata. Dyrektor Urzędu Statystycznego – jako Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego – zawiera z rachmistrzem terenowym umowę zlecenia.

Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Kandydat na rachmistrza terenowego, składając oświadczenie, jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Dokładny zakres informacji dotyczących Powszechnego Spisu Rolnego 2020 dostępny jest w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1728).

DO POBRANIA:

Formularz zgłoszeniowy

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

(JS)

Skip to content