XI edycja Programu “Działaj Lokalnie”

Baner

UWAGA! Fundacja “Sokólski Fundusz Lokalny” przedłuża termin składania wniosków w programie Działaj Lokalnie XI 2020 do dnia 8.06.2020 r.

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” ogłasza lokalny konkurs grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie XI” 2020 Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundację SFL i samorządy gmin: Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Szudziałowo, Nowy Dwór

W XI edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, by w ich społecznościach żyło się lepiej. O dotacje w łącznej kwocie 55.000 zł mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i grupy nieformalne w tym KGW, mające siedzibę na terenie gmin: Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Szudziałowo i Nowy Dwór.

Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść 6.000 zł, wysokość łącznej kwoty dotacji może ulec zmianie.

Program adresowany jest do:

 • organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,
 • grup nieformalnych i KGW, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa lub jedna z następujących instytucji publicznych:
  przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej, jednostki samorządu terytorialnego
 • grup nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL.

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają łącznie poniższe warunki:

 • mają siedzibę w gminach: Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Szudziałowo, Nowy Dwór
 • oraz planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW O DOTACJĘ: od 5 maja do 8 czerwca 2020 r., do godziny 16:00.

Sposób składania wniosków: wnioski będzie można składać WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ GENERATORA WNIOSKÓW, który dostępny jest na system.dzialajlokalnie.pl.
Konsultacje mailowe i telefoniczne wniosków: przed ostatecznym złożeniem wniosku można go skonsultować i uzyskać porady. Konsultacje będą trwały od 6 maja do 4 lipca br. Od godziny 9:00 – 11:00
Okres realizacji projektów: projekty będą musiały trwać minimum 3 m-ce a maksymalnie 6 m-cy (lub 2 miesiące w przypadku działań związanych z pandemią). i będą mogły być realizowane pomiędzy 16 czerwca 2020 r., a 31 grudnia 2020 r.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:

 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,.
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji
  społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.
 • dodatkowo premiowane będą wnioski skierowane na walkę z negatywnymi skutkami pandemii w każdej dziedzinie np. kultura, edukacja, zdrowie, sport itp.

Dotacje będą przyznawane zgodnie z regulaminem programu DL XI, do pobrania na stronie Fundacji SFL. Szczegółowych informacji pod tel. 85-711-57-00 udzielają:
Maria Talarczyk – Koordynator programu
Paulina Orłowska– Asystent Koordynatora programu
Elżbieta Maliszewska- Księgowa.

W związku z pandemią, poradnictwo w sprawie wypełniania wniosków będzie prowadzone mailowo lub telefonicznie po wcześniejszym ustaleniu. Organizacje pierwszy raz składające wnioski mają obowiązek wzięcia udziału w szkoleniu na temat wypełniania wniosku w generatorze.

DO POBRANIA: Regulamin

Maria Talarczyk, SFL


Zobacz również

Skip to content