Kamienica i park zostaną zrewitalizowane

Baner z logówkami

31 stycznia 2020 r. Burmistrz Sokółki – Ewa Kulikowska odebrała z rąk Marszałka Województwa Podlaskiego – Artura Kosickiego czeki związane z realizacją dwóch zadań  „Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Sokółce” i „Przebudowa i rewitalizacja parku na Osiedlu Zielonym w Sokółce”  w ramach działania 8.5 Rewitalizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem głównym projektu „Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Sokółce”  jest przeciwdziałanie degradacji przestrzeni zurbanizowanej, zjawiskom kryzysowym, pobudzanie rozwoju i zmian jakościowych, prowadzonych wspólnie przez władzę samorządową, społeczność lokalną i innych uczestników, mając na cele aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców.

Przedmiotem inwestycji jest remont elewacji, przebudowa i remont pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowanie terenu wokół kamienicy, zlokalizowanej przy Placu Kościuszki 26 w Sokółce.

Obecnie w budynku na pierwszym piętrze mieści się Sokólskie Centrum Organizacji Pozarządowych (wspieranie i aktywizowanie organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców gminy) oraz Gminny Punkt Pomocy Rodzinie (udzielanie bezpłatnej pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji i wymagającym wsparcia). Funkcja ta po remoncie i przebudowie zostanie utrzymana. Dodatkowo, zostanie nadanych wiele nowych funkcji rewitalizowanemu miejscu- na parterze budynku zostanie utworzone miejsce do dziennego pobytu dla seniorów (prowadzenie zajęć grupowych i  indywidualnych, spędzanie wolnego czasu w sposób kreatywny).

Inwestycja zostanie zrealizowana w 2020 r.
Całkowita wartość projektu: 1 451 686 ,05 zł
Dofinansowanie: 1 161 348,81 zł

Celem głównym projektu „Przebudowa i rewitalizacja parku na Osiedlu Zielonym w Sokółce” jest przeciwdziałanie degradacji przestrzeni zurbanizowanej, zjawiskom kryzysowym, pobudzanie rozwoju i zmian jakościowych, prowadzonych wspólnie przez władzę samorządową, społeczność lokalną i innych uczestników.

Zakres inwestycji (lokalizacja Osiedle Zielone) obejmuje wykonanie:

  • zagospodarowanie terenu
  • ogrodzenie terenu
  • oświetlenia parkowe
  • wykonanie ciągów pieszych (chodników, alejek)
  • renowacja zieleni (pielęgnacja istniejącego zadrzewienia, urządzenie trawników, nasadzenia roślin)
  • odwodnienie terenu (odprowadzenie wód opadowych)
  • wykonanie placu zabaw i siłowni plenerowej
  • rozmieszczenie elementów małej architektury (ławek, koszy na śmieci, altan, stojaków na rowery, tablic informacyjnych)
  • monitoring terenu.

Projekt zagospodarowania przewiduje maksymalną adaptację projektowanych elementów w zastanym stanie istniejącym i jego harmonijne włączenie w kompozycję parkową. W centralnej części parku zaplanowano miejsce dla najmłodszych w postaci placu zabaw, a dla osób pragnących spędzić czas aktywnie zaprojektowano siłownię na świeżym powietrzu, w której znajdą się także urządzenia dla seniorów.

Dla usprawnienia komunikacji zostaną wykonane alejki wyłożone naturalnie stabilizowaną wodoprzepuszczalną nawierzchnią mineralną. Cały obszar wzbogacony zostanie o elementy małej architektury takie jak ławki, kosze, stojaki na rowery, altany i pergolę, latarnie parkowe oraz monitoring. Teren zostanie ogrodzony za pomocą ogrodzenia panelowego. Otoczenie będzie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Utworzone zostanie bezpieczne miejsce umożliwiające spotkania mieszkańców, w tym z dziećmi. Będą one przeciwdziałać marginalizacji oraz wykluczeniu społecznemu, a także sprzyjać będą spędzaniu wolnego czasu (wymiana doświadczeń, porady, konsultacje). Poprzez aktywny wypoczynek promowany będzie zdrowy styl życia.

Uporządkowanie i nadanie nowych funkcji zielonemu obszarowi,  dodatkowo przyczyni się do poprawy ogólnej estetyki obszaru, a także uzupełnienia infrastruktury technicznej.

Inwestycja zostanie zrealizowana w 2020 r.
Całkowita wartość projektu: 822 820,62 zł
Dofinansowanie: 655 111,44 zł

Justyna Fiłonowicz

Skip to content