Spotkajmy się w przedszkolu

Gmina Sokółka po raz kolejny pozyskała fundusze unijne na edukację przedszkolną. W pięciu sokólskich przedszkolach realizowany jest projekt „Spotkajmy się w przedszkolu”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zdjęcie z zajęć

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dziewczynek i chłopców z 5 przedszkoli samorządowych w gminie Sokółka, poprzez udział w zajęciach zmniejszających stwierdzone deficyty oraz zakup wyposażenia dostosowanego do potrzeb niepełnosprawnych dzieci. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 188 546,22 zł, ogólna wartość projektu: 222 481,92 zł. Oferta projektu jest bardzo bogata, zaplanowano 1110 godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych, które wspomagają pracę przedszkoli w zakresie indywidualizacji nauczania i wychowania.

Wybór uczestników do projektu dokonano na podstawie przeprowadzonej indywidualnej diagnozy potrzeb, a następnie analizy dokumentów rekrutacyjnych dokonaną przez Komisję Rekrutacyjną. Wychowankowie pod okiem nauczycieli i terapeutów regularnie uczestniczą w różnych formach zajęć usprawniających i likwidujących stwierdzone deficyty. W pięciu przedszkolach odbywają się indywidualne zajęcia z pedagogiem, w których uczestniczy 20 dzieci. Zajęcia wpłyną korzystnie na rozwój emocjonalny młodego człowieka. Prowadzona jest również terapia logopedyczna, która przyczyni się do: rozwoju mowy czynnej, a przez to do poprawy umiejętności komunikacyjnych, usprawnienia motoryki narządów mowy, skorygowania wad wymowy, poprawy funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej oraz rozbudowania zasobu słownictwa. W zajęciach uczestniczy 28 dzieci. Dziesięcioro przedszkolaków z Przedszkola nr 3 i nr 5 bierze udział w terapii integracji sensorycznej, dzięki której dzieci poprawiają sprawność motoryczną, koordynację ruchową, usprawniają funkcje percepcyjno-motoryczne.

W trzech przedszkolach prowadzone są zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, które mają na celu rozwinięcie umiejętności rozpoznawania, nazywania i konstruktywnego wyrażania emocji, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, nawiązywania relacji z dorosłym i rówieśnikami oraz budowanie realnego obrazu samego siebie. W Przedszkolu nr 5 prowadzone są dla 9 dzieci zajęcia z fizjoterapeutą. W Przedszkolu nr 1 odbywają się zajęcia rozwijające ogólną sprawność ruchową, zachęcają dzieci do aktywności ruchowej, która ma niebagatelny wpływ na rozwój mózgu. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej prowadzone są w dwóch przedszkolach: nr 1 i nr 4. Na zajęciach dzieci wzmacniają siłę mięśni, korygują istniejące wady postawy, przez co kształtują prawidłową postawę. Zajęcia pozytywnie wpływają na wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka. W zajęciach uczestniczy 20 dziewczynek i chłopców. W ramach projektu odbywają się zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, w których udział biorą dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Mają one na celu pomóc dziecku w przezwyciężeniu kłopotów w opanowaniu konkretnych umiejętności i przyswojeniu danej wiedzy. Dalszym działaniem jest zakup sprzętu rehabilitacyjnego, laptopów i specjalistycznych programów niwelujących deficyty.

Anna Żemajduk
Referat Oświaty

Skip to content