Rusza projekt “Szkolna Pracownia Myślenia”

31 lipca 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Szkolna Pracownia Myślenia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny, Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

W imieniu Gminy Sokółka umowę podpisał Pan Adam Marian Kowalczuk – pełniący obowiązki Burmistrza Sokółki. Ze strony Województwa Podlaskiego umowę podpisał Pan Stanisław Derehajło – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego oraz Pani Wiesława Burnos – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego.

Wartość projektu wynosi 131050,95 zł, z tego kwota dofinansowania – 109846,95 zł.

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Boguszach, poprzez udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających kompetencje matematyczno-przyrodnicze, cyfrowe, kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy i właściwe postawy/umiejętności oraz wykorzystanie zakupionego wyposażenia pracowni przyrodniczej, matematycznej i narzędzi TIK.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

– przeprowadzenie zajęć rozwijających kompetencje matematyczne, przyrodnicze, cyfrowe, językowe;

– przeprowadzenie zajęć dydaktyczno –wyrównawczych z języka angielskiego;

– doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne do nauki programowania, narzędzia TIK;

– organizacja wyjazdu edukacyjnego do Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Udział w zajęciach dodatkowych pozytywnie wpłynie na rozwój postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, między innymi: kreatywności, wyobraźni, innowacyjności. Szkoła zostanie doposażona między innymi w roboty, tablety, laptopy, monitor interaktywny, projektor, przyrządy do pracowni przyrodniczej.

Realizatorem projektu będzie Szkoła Podstawowa w Boguszach. Okres realizacji projektu – 01.09.2019-31.07.2020.


Zobacz również

Skip to content