Komunikat Burmistrza Sokółki dot. WIADUKTU na ul. KRYŃSKIEJ

Herb Sokółki

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska informuje, iż Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2016 r., znak: WOOŚ-II.4210.5.2016.UM podjął z urzędu zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: “Budowa wiaduktu nad torami PKP wraz z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka i niezbędną infrastrukturą techniczną”, w związku z przedłożeniem przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Koncepcja wiaduktu

Treść obwieszczenia do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej: OBWIESZCZENIE RDOŚ

Burmistrz Sokółki

Ewa Kulikowska

Skip to content