Podsumowanie rekrutacji do przedszkoli

Zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sokółka na rok szkolny 2016/2017 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.  U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sokółce nr XXV/168/16 z dnia 29 stycznia 2016 r. Tegoroczny nabór uwzględniał zmiany ustawy o systemie oświaty wprowadzone ustawą z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 35).

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym  przedszkolu nie brały udziału w rekrutacji. Rodzice składali jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego oraz podpisywali w przedszkolu umowę na kolejny rok szkolny.

Kandydaci, których rodzice ubiegali się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy lub których rodzice zdecydowali się na zmianę przedszkola, uczestniczyli w postępowaniu rekrutacyjnym. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone było na wniosek rodzica. Rodzice byli zobowiązani do podania danych zgodnie z formularzem wniosku i wybrania trzech przedszkoli wg preferencji. Zanim podjęli decyzję, mogli zapoznać się z pełną ofertą każdego przedszkola oraz jego dokładną lokalizacją. Osobista wizyta w przedszkolu, ale już tylko w tym wybranym jako pierwsze, też była potrzebna, aby złożyć wypełniony i podpisany wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów. W myśl art. 20c ustawy o systemie oświaty do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ten warunek niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane były pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponowało wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego były brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi. Organ prowadzący w Uchwale Rady Miejskiej w Sokółce nr XXV/168/16 z dnia 29 stycznia 2016 r. określił 6 kryteriów oraz przyznał każdemu kryterium określoną liczbę punktów,  a także określił dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

Od września 2016 roku uczęszczać będzie:

 • do Przedszkola nr 1 – 125 dzieci (101 dzieci jako kontynuacja edukacji przedszkolnej oraz 24 nowych dzieci),
 • do Przedszkola nr 2 – 125 dzieci (97 dzieci jako kontynuacja edukacji przedszkolnej oraz 28 nowych dzieci),
 • do Przedszkola nr 3 – 125 dzieci (119 dzieci jako kontynuacja edukacji przedszkolnej oraz 6 nowych dzieci),
 • do Przedszkola nr 4 – 115 dzieci (76 dzieci jako kontynuacja edukacji przedszkolnej oraz 39 nowych dzieci),
 • do Przedszkola nr 5 – 83 dzieci (75 dzieci jako kontynuacja edukacji przedszkolnej oraz 8 nowych dzieci).

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach w Sokółce przyjęto: 43 dzieci do SP nr 1 oraz 23 do ZSI w Sokółce, w obu placówkach są jeszcze wolne miejsca. Do przedszkoli nie przyjęto 19 dzieci trzyletnich.

Anna Żemajduk


Zobacz również

Skip to content