W świecie zmysłów

23 października 2015 r. w Zespole Szkól Integracyjnych w Sokółce odbyła się konferencja pn. „W świecie zmysłów”.

Zdjęcie

Koordynatorkami i osobami prowadzącymi konferencję były logopeda Pani Beata Piktel, posiadająca kwalifikacje do prowadzenia zajęć z integracji sensorycznej i psycholog Pani Dorota Maliszewska, która ukończyła studia podyplomowe na kierunku Stosowana Analiza Zachowań przygotowujących do pracy z osobami z zaburzeniami rozwojowymi i  zachowania. W przygotowaniu konferencji pomagały w oddziałach integracyjnych oraz szkolny pedagog, Pani Joanna Horosz.

Jako prelegenci wystąpiły osoby mające długoletnie doświadczenie m.in. w pracy z dziećmi autystycznymi: Pan Leszek Twarowski, dyrektor NZOZ AXSON, Pani Anna Kopczuk, dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej MENTOR w Białymstoku. Pan Twarowski w swoim wystąpieniu poruszył problem potrzeby jak najwcześniejszej diagnozy dzieci autystycznych i wczesnego wspomagania, Pani Anna Kopczuk przybliżyła obecnym na konferencji istotę integracji sensorycznej. O współpracy z rodzicami mówiła Pani Teresa Andrzejewska pełniąca obowiązki dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce. 

Na konferencję zostały zaproszone nasze władze samorządowe: Pan Starosta Piotr Rećko, Pan Krzysztof Szczebiot i Pani Burmistrz Ewa Kulikowska, którą reprezentowała Pani Anna Żemajduk, inspektor oświaty. Uczestnikami  konferencji byli także dyrektorzy i nauczyciele szkół i przedszkoli oraz rodzice naszych uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym.

Dyrektor ZSI w swoim wystąpieniu mówiła o trzech podstawowych filarach, które dają szansę na odniesienie sukcesu w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych: diagnoza, terapia i współpraca. Mówiła także o organizacji nauczania i rewalidacji dla uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym uczących się w oddziałach integracyjnych oraz o potrzebie współpracy z rodzicami tych uczniów. Zwróciła uwagę na potrzebę stworzenia etatu terapeuty, by uczniowie autystyczni mogli korzystać z tej formy pomocy na terenie szkoły. Rodzice na zakończenie konferencji zapisali swoje potrzeby i oczekiwania dotyczące współpracy ze szkołą. Konferencja zapoczątkowała cykl spotkań z rodzicami, które będą miały  charakter warsztatów. Temat spotkań będzie wynikła z oczekiwań rodziców.

Na konferencji został również pokazany zorganizowany dzięki środkom pozyskanym z 1% gabinet integracji sensorycznej.

Organizatorzy konferencji składają serdeczne podziękowania prelegentom i uczestnikom konferencji za przyjęcie zaproszenia. Było nam niezmiernie miło gościć Państwa w naszej szkole.

M. Andrzejewska


Zobacz również

Skip to content