Szacowanie strat na obszarach dotkniętych suszą

Burmistrz Sokółki informuje, iż Wojewoda Podlaski powołał Komisję ds. oszacowania strat na obszarach dotkniętych suszą, która miała miejsce w okresie od 21 czerwca do 20 sierpnia 2015 roku (według IX okresu monitoringu realizowanego przez IUNG w Puławach) na terenie gminy Sokółka.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku WG-VI.7160.149.2015.AA z dnia 24 sierpnia 2015 roku powołującym komisję do oszacowania strat, Komisja może dokonywać oszacowań szkód tylko dla upraw będących w okresie wegetacji i upraw niezebranych. Przedmiotem szacowania szkód z tytułu suszy według IX raportu są uprawy wskazane w monitoringu suszy 2015 – tabele na stronie IUNG (szczegółowa informacja dla poszczególnych gmin). Dla Gminy Sokółka są to szkody w uprawach: ziemniaka, chmielu, krzewów owocowych i roślin strączkowych. Szacowaniem została objęta również kukurydza na zielonkę. Oszacowaniem strat na trwałych użytkach zielonych objęty będzie Il-gi pokos traw i pastwiska.

Poszkodowani rolnicy składają do Urzędu Miejskiego w Sokółce wnioski wraz z wypełnionymi oświadczeniami, które będą stanowić podstawę do sporządzenia protokołu strat. Wzory dokumentów (wniosek rolnika i oświadczenia są dostępne na stronie internetowej urzędu, na stronie głównej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego BIP “Klęski w rolnictwie”), jak również bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Sokółce. Wypełnione wnioski należy złożyć do Urzędu Miejskiego w Sokółce (kancelaria Urzędu) w terminie do 10 września 2015 roku.

Skip to content