Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Sokółka

baner_ue_fundusz_spojnosci

Gmina Sokółka realizuje projekt „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sokółka”. Projekt współfinansowany jest z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej plany gospodarki niskoemisyjnej, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny, który opisuje kierunki działań zmierzających do poprawy klimatu i jakości powietrza poprzez:

  • redukcję emisji gazów cieplarnianych,
  • zwiększenie udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł,
  • redukcję zużycia energii pierwotnej,
  • poprawy jakości powietrza.

Zakres realizacji projektu obejmuje:

  • opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej,
  • stworzenie bazy danych,
  • szkolenia dla pracowników,
  • informacja i promocja projektu.

Wartość całkowita projektu 44 000,00 PLN, dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 33 700,00 PLN. Plan gospodarki niskoemisyjnej zostanie wykonany w 2015 roku.

Piotr Romanowicz


Zobacz również