Komputery i internet z projektu

Od 1 lutego 2010 do 31 grudnia 2014 roku Gmina Sokółka realizuje projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sokółka” w ramach Działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” , Oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

int_projekt

Wartość projektu to 3 mln 859 tys. 300 zł, z czego dofinansowanie wynosi 3 mln 286 tys. 800 zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu Gminy Sokółka. Koordynatorem projektu jest firma LOGOS Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie

W ramach realizacji przedsięwzięcia przewidziano uzupełnienie infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w Sokółce, budowę szerokopasmowych łączy internetowych oraz uruchomienie centrum zarządzania siecią. 500 gospodarstw domowych z terenu sokólskiej gminy będzie miało zapewniony bezpłatny dostęp do Internetu, z czego 350 gospodarstw otrzyma zestawy komputerowe wraz z niezbędnym oprogramowaniem, instalacją i serwisem.

Kolejne przewidziane do realizacji zadanie to wdrożenie oraz udostępnienie bezpiecznych i nowoczesnych rozwiązań technicznych, ułatwiających beneficjentom wzajemną komunikację, a także umożliwiających pełne uczestnictwo w społeczeństwie informacyjnym (utworzenie kont poczty elektronicznej, uruchomienie portalu dla beneficjentów ostatecznych).

Projektem zostali objęci: mieszkańcy Gminy Sokółka, osoby niepełnosprawne, korzystające ze świadczeń opieki społecznej, ze świadczeń rodzinnych, osoby samotnie wychowujące dzieci, rodziny zastępcze.

Rekrutacja do projektu trwała od 11 maja do 17 czerwca 2011 roku. W sumie wpłynęło 605 wniosków.

– Informacja o naborze została podana w prasie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sokółce, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce, szkołach, a także w kościołach. Każdy wniosek otrzymał określoną ilość punktów i to zadecydowało o jego miejscu na liście – powiedziała Marta Puszko, specjalista do spraw rekrutacji i monitoringu projektu w gminie Sokółka.

Wkrótce beneficjanci otrzymają sprzęt komputerowy. Przetarg na  zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury sieciowej na cele realizacji projektu oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem wygrała firma Biatel Bit S.A. z siedzibą w Warszawie.

W dalszej kolejności będzie uruchamiana sieć internetowa. Niebawem zostanie również ogłoszony przetarg na przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów. Będą one dotyczyły obsługi komputera i korzystania z Internetu.

(UM)

Skip to content