Jedna z najstarszych kamienic w Sokółce oddana do użytku

W dniach 11-14 października 2022r. komisja w składzie: Grzegorz Krzysztof Kucharewicz, Krzysztof Szamreta, Adam Narbutt, Maciej Michalczuk, Stanisław Kuźmiński oraz Marcin Leszczyński dokonała końcowego odbioru robót zadania inwestycyjnego zrealizowanego w ramach projektu pt. „Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych”

Kamienica po remoncie

W dniu 21 października 2022r. Zastępca Sokółki Adam Juchnik, Kierownik Budowy Adam Narbutt, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Stanisław Kuźmiński, Kierownik I Wydziału Inspekcji Zabytków Agnieszka Płocka – Wojtala, Inspektor Ochrony Zabytków Patrycja Wagenhejm dokonali odbioru robót budowlanych przy zabytku.

Projekt jest częścią kompleksowej rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej. Zakres inwestycji wynika z zapisów, zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Podlaskiego Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sokółka przyjętego Uchwałą Nr 68/402/2018 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sokółka”.

Przedmiotem inwestycji był m.in. remont elewacji, przebudowa i remont pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowanie terenu wokół kamienicy.

Budynek będzie służył głównie seniorom, którzy będą mogli korzystać z wyposażenia (m.in. meble, sprzęt RTV- AGD, sprzęt rehabilitacyjny) zakupionego w ramach projektu pt. „Wyposażenie kamienicy przy Placu Kościuszki 26 w Sokółce z przeznaczeniem na cele społeczne”. W kamienicy swoją działalność wznowi Gminny Punkt Pomocy Rodzinie oraz Sokólskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. W aktywizacji i integracji seniorów będzie uczestniczył Uniwersytet Trzeciego Wieku, który zorganizuje szereg zajęć dodatkowych. Z budynku będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy gminy.

Realizacja obu projektów wpłynie pozytywnie na przeciwdziałanie degradacji przestrzeni zurbanizowanej, zjawiskom kryzysowym, pobudzenie rozwoju i zmian jakościowych, prowadzonych wspólnie przez władzę samorządową, społeczność lokalną mając na celu aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców.
Kamienicą będzie zarządzał Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce.

Projekty zostały dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Gmina Sokółka otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 161 348,81 zł (w tym 1 016 180,22 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 145 168,59 zł z Budżetu Państwa) na projekt pt. „Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” oraz 129 636,91 zł (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) na projekt pt. „Wyposażenie kamienicy przy Placu Kościuszki 26 w Sokółce z przeznaczeniem na cele społeczne”. Zaplanowany we wnioskach wkład własny Gminy Sokółka wynosi odpowiednio 290 337,24 zł i 22 877,11 zł.

Środki na wyposażenie kamienicy Gmina Sokółka pozyskała za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Szlak Tatarski”.

(KKK) Zdjęcia: Grzegorz Kucharewicz

Skip to content