Ważna informacja dla mieszkańców – Granty PPGR

Gmina Sokółka jak większość spośród ponad 1600 gmin, które złożyły wnioski w konkursie Granty PPGR, otrzymała od Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) polecenie weryfikacji do 16 grudnia br. danych zawartych w oświadczeniach mieszkańców chcących skorzystać z programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

W związku z powyższym, na podstawie § 4 ust. 14 Regulaminu konkursu oraz § 4 ust. 7 Regulaminu Gminy Sokółka dotyczącego realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina – Wparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”, prosimy o przedłożenie w terminie do 14 grudnia 2021 r. dokumentów potwierdzających prawidłowość danych zawartych w oświadczeniach złożonych w trakcie rekrutacji, w tym:

  • dotyczących pokrewieństwa ucznia/ucznia pełnoletniego w linii prostej z byłym pracownikiem PGR.

Zakres uzupełnienia niezbędnych do weryfikacji danych i dokumentów:

  • potwierdzenie pokrewieństwa ucznia/ucznia pełnoletniego w linii prostej z byłym pracownikiem PGR wymienionym w oświadczeniu (przykładowy dokument wymagany przez CPPC, na podstawie którego dokonywana będzie weryfikacja: odpis aktu stanu cywilnego, np. odpis aktu urodzenia, odpis aktu małżeństwa rodziców, odpis aktu zgonu itp.).

Osoby, które nie dostarczą w wyznaczonym terminie niezbędnych dokumentów lub ich kopii nie zostaną zakwalifikowane do projektu.

Dokumenty, o których mowa powyżej należy dostarczyć do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, w dniach i godzinach pracy Urzędu, tj. we wtorek 8.00-16.00, w pozostałych dniach tygodnia 7.30-15.30.

Gmina Sokółka chcąc ułatwić mieszkańcom aplikowanie w programie, wystąpiła do instytucji publicznych w celu uzyskania innych dokumentów potwierdzających prawidłowość danych zawartych w oświadczeniach złożonych w trakcie rekrutacji, w tym:

  • dotyczących miejsca zamieszkania ucznia/ucznia pełnoletniego,
  • potwierdzenia faktu pracy krewnego w linii prostej, wskazanego w oświadczeniu, w PGR,
  • potwierdzenia nieotrzymania na własność lub w drodze użyczenia przez ucznia/ucznia pełnoletniego sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych.

W indywidualnych przypadkach pracownicy Urzędu Miejskiego w Sokółce, będą kontaktować się z Państwem w celu wyjaśnienia wątpliwości i potwierdzenia w/w danych.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Referatem Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych: 85 711 09 17.

(MC)

Skip to content