Mali matematycy, programiści i ekolodzy w Przedszkolu nr 4

Baner EFS

Zakończyły się zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektu pn. ”Aktywne przedszkole” w Przedszkolu nr. 4 w Sokółce, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020.

Zdjęcie dzieci z dyplomami

Objęte nimi zostały dzieci w wieku 4- 6 lat. Zajęcia prowadzone w ramach projektu zapewniły dzieciom możliwość oraz przestrzeń na przyjazne i efektywne uczenie się, rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych w życiu. Zorganizowano dodatkowe zajęcia, w postaci kół zainteresowań i warsztatów: „Mały Programista”, „Mały Ekolog”, „Mały Matematyk” w wyniku których u dzieci rozwinięto kompetencje informatyczne, matematyczno- przyrodnicze, kreatywność i współpracę w grupie.

W trakcie zajęć „Mały Programista” dzieci rozwijały kompetencje cyfrowe poprzez działania ukierunkowane na uzdolnienia i zainteresowania techniczne i informatyczne. Kształtowały umiejętności kodowania, rozwijały kreatywność, ponadto dzieci nauczyły się bezpiecznego i efektywnego korzystania z technologii cyfrowych. Nabyły umiejętność pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań. Rozwinęły umiejętność krytycznego i logicznego myślenia i wnioskowania. Przedszkolaki potrafią odkodowywać informacje, ustalają położenie przedmiotów w przestrzeni, odczytują proste instrukcje z symboli. Zajęcia  prowadzone były w formie warsztatów metodami aktywnymi z wykorzystaniem robotów i klocków, aplikacji, tablicy multimedialnej.

Zajęcia „Mały Ekolog” rozwijały kompetencje przyrodnicze, kształtowały u dzieci odpowiedzialność za stan przyrody poprzez rozwijanie działalności i budzenie świadomości ekologicznej. Rozbudowywały i zaspokajały ciekawość. W trakcie zajęć były wykorzystywane metody: porządkowanie terenu, uprawa i pielęgnacja roślin, obserwacja świata roślin i zwierząt, zjawisk przyrodniczych, eksperymenty obrazujące procesy przyrodnicze. Dzieci potrafią segregować śmieci do odpowiednich pojemników, wykorzystać nieużytki do uzyskania nowego produktu, wiedzą o szkodliwości dymów dla środowiska przyrodniczego. Przedszkolaki umieją posadzić rośliny i zadbać o nie. Potrafią korzystać z narzędzi ogrodniczych,  przedmiotów do obserwacji przyrody.

W ramach zajęć „Mały Matematyk” rozwijano kompetencje matematyczne. Wspomagano rozwój umysłowy i intelektualny dzieci w zakresie kształtowania pojęć matematycznych. Stymulowano twórcze i logiczne myślenie. Wdrażano do układania i rozwiązywania prostych zadań, czyli zdobywania umiejętności przekształcania sytuacji życiowych w zadania „do rozwiązania”. Rozwijano umiejętności analizowania danych, porównywania, uogólniania. Stwarzano warunki do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości i kształtowano wyobraźnię dziecka. Rozbudzano wiarę dziecka we własne możliwości i rozwijano zainteresowania światem matematyki. Dzieci nabyły umiejętność odczytywania godzin na zegarze, porządkowania, porównywania, dodawania i odejmowania liczb, różnicowania, porównywania i segregowania figur geometrycznych. Dzieci rozumieją, że czas można mierzyć i nazywać, określają ciężar przedmiotów, porównują i wiedzą do czego służy waga.

Projekt „Aktywne Przedszkole” pozwolił na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w szczególności niepełnosprawnych oraz zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej. W ramach projektu przedszkole zostało doposażone w specjalistyczny sprzęt do realizacji dodatkowych zajęć, tj. projektory, tablice multimedialne, „Magiczny Dywan”, laptopy, tablety oraz pomoce dydaktyczne. Dzięki projektowi dzieci stały się kreatywne i ciekawe świata, rozwinęły umiejętność krytycznego myślenia, wytrwałość, koncentrację uwagi, spostrzegawczość oraz poszerzyły horyzonty myślowe.

Przedszkole nr 4 w Sokółce
Referat Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych

Skip to content