Będzie nowa sieć wodociągowa

We wtorek 22 grudnia 2020 roku Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska uczestniczyła w podpisaniu umowy w sprawie budowy sieci wodociągowej Żuki – Bogusze oraz Bachmatówka – Wierzchłowce. Pod dokumentem swoje podpisy złożyli: Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce Tomasz Breńko oraz Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynieryjnego Sp. z o.o. w Suwałkach Janusz Piotrowski

11 grudnia 2020 roku MPWiK Sp. z o.o. w Sokółce rozstrzygnęło postępowanie na realizację zadania: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Żuki, Bogusze, Bachmatówka, Miejskie Nowiny, Tartak, Wierzchłowce w Gminie Sokółka” oraz dokonało wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach.

Realizacja zadania: Typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).
Koszt realizacji operacji: 2.504.449,58 zł
Kwota pomocy: 1.295.594 zł
Dofinansowanie wynosi 63,63% wartości inwestycji.
Budowa sieci wodociągowej o łącznej długości 8,503 km (8.503mb).
Zadanie zostanie wykonane w dwóch etapach.

Pierwszy etap to budowa sieci wodociągowej od miejscowości Żuki do miejscowości Bogusze. Planowany termin zakończenia I etapu to kwiecień 2021 roku.

Drugi etap to budowa sieci wodociągowej od miejscowości Bachmatówka przez miejscowości Miejskie Nowiny, Tartak do miejscowości Wierzchłowce. Planowany termin zakończenia II etapu to październik 2022 roku.
Cel planowanej operacji: Celem realizacji operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Żuki, Bogusze, Bachmatówka, Miejskie Nowiny, Tartak, Wierzchłowce w Gminie Sokółka.

Zakres robót będzie obejmował budowę sieci wodociągowej w dwóch etapach:
I etap: połączenie istniejącej sieci wodociągowej od miejscowości Żuki do miejscowości Bogusze.
II etap: połączenie istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Bachmatówka do miejscowości Wierzchłowce.

Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg w miejscowości Żuki z miejscowością Bogusze, a także budowa sieci wodociągowej od miejscowości Bachmatówka do miejscowości Wierzchłowce (Geniusze) pozwoli na racjonalne wykorzystanie sieci wodociągowej oraz ujęć wody, a co najważniejsze stworzy warunki do przyłączenia się do wodociągu małym jednostkom gospodarczym położonym w obrębie projektowanej sieci wodociągowej. Ponadto takie rozwiązanie pozwoli połączyć ze sobą odrębne ujęcia wody tworząc sieć pierścieniową, będzie to umożliwiało dostawę wody do odbiorców o lepszych parametrach jakościowych w sposób ciągły, a także w odpowiedniej ilości i o odpowiednim ciśnieniu.

(DB), na podstawie materiałów opracowanych przez MPWiK Sp. z o.o. w Sokółce
Fot.: D. Biziuk

Skip to content