Dofinansowanie budowy sieci wodociągowej

30 stycznia 2020 r. zostały wręczone symboliczne czeki na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Nazwa zadania: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Żuki, Bogusze, Bachmatówka, Miejskie Nowiny, Tartak, Wierzchłowce w Gminie Sokółka”

Realizacja zadania: Typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

Koszt realizacji operacji: 2 504 449,58 zł

Kwota pomocy: 1 295 594,00 zł

Dofinansowanie wynosi 63,63% wartości inwestycji.

Budowa sieci wodociągowej o łącznej długości 8,503 km (8503mb).

Zadanie zostanie wykonane w dwóch etapach.

Pierwszy etap to budowa sieci wodociągowej od miejscowości Żuki do miejscowości Bogusze. Planowany termin zakończenia I etapu to kwiecień 2021r

Drugi etap to budowa sieci wodociągowej od miejscowości Bachmatówka przez miejscowości Miejskie Nowiny, Tartak do miejscowości Wierzchłowce. Planowany termin zakończenia II etapu to październik 2022r

Cel planowanej operacji: Celem realizacji operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Żuki, Bogusze, Bachmatówka, Miejskie Nowiny, Tartak, Wierzchłowce w Gminie Sokółka.
Zakres robót będzie obejmował budowę sieci wodociągowej w dwóch etapach:

I etap połączenie istniejącej sieci wodociągowej od miejscowości Żuki do miejscowości Bogusze.

II etap połączenie istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Bachmatówka do miejscowości Wierzchłowce.

Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg w miejscowości Żuki z miejscowością Bogusze, a także budowa sieci wodociągowej od miejscowości Bachmatówka do miejscowości Wierzchłowce (Geniusze) pozwoli na racjonalne wykorzystanie sieci wodociągowej oraz ujęć wody, a co najważniejsze stworzy warunki do przyłączenia się do wodociągu małym jednostkom gospodarczym położonym w obrębie projektowanej sieci wodociągowej. Ponadto takie rozwiązanie pozwoli połączyć ze sobą odrębne ujęcia wody tworząc sieć pierścieniową, będzie to umożliwiało dostawę wody do odbiorców o lepszych parametrach jakościowych w sposób ciągły, a także w odpowiedniej ilości i o odpowiednim ciśnieniu.

Marcin Kuźmicki

Skip to content