Projekt „Szlakiem Tyzenhauza”

Baner Unia PL-BY-UA

Gmina Sokółka realizuje Projekt „Szlakiem Tyzenhauza – utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółka i Grodna” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Cel tematyczny (CT) – Dziedzictwo.

Projekt jest realizowany na podstawie Umowy grantowej nr PLBU.01.01.00-20-0368/17-00 z dnia 3.01.2018 r. Realizacja projektu została rozpoczęta w miesiącu marcu 2019 r.

Projekt realizowany jest w Partnerstwie:
• Partner wiodący – Gmina Sokółka
• Partner 1 – Departament Sportu i Turystyki komitetu wykonawczego m. Grodno
• Partner 2 – Grodzieński Oddział Obwodowy Organizacji Społecznej „Państwowy Związek Turystyczno-Sportowy”

Budżet projektu:
Wartość całkowita projektu: 2 139 254,66 euro
Przyznane dofinansowanie: 1 925 329,19 euro

Wartość projektu w mieście Sokółka: 907 871,30 euro
Przyznane dofinansowanie dla Gminy Sokółka: 817 084,17 euro
Wkład własny: 90 787,13 euro

Wartość projektu w mieście Grodno: 1 231 383,36 euro
Przyznane dofinansowanie dla Partnerów 1 i 2 z Grodna: 1 108 245,02 euro
Wkład własny: 123 138,34 euro

Okres realizacji projektu – 24 miesiące.

Cel główny realizacji projektu:
Wzrost liczby osób odwiedzających i korzystających z oferty turystycznej Sokólszczyzny i Grodzieńszczyzny zawierającej wspólne dziedzictwo kulturalne, historyczne i przyrodnicze.

Grupę docelową w projekcie stanowią mieszkańcy terenów przygranicznych Sokółki i Grodna biorący udział w konferencjach, wystawach, warsztatach, rajdach rowerowym (w tym młodzież szkolna), artyści malarze, turyści krajowi i zagraniczni preferujący aktywne formy wypoczynku; pracownicy JST odpowiadający za rozwój i promocję turystyczną miast.

Opis projektu:
Sokółkę i leżące w odległości ok. 36 km Grodno łączy położenie geograficzne, wspólne dziedzictwo kulturowe, historyczne, wielokulturowość i zapomniany przyjaciel króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Antoni Tyzenhauz. Od 1765r. zarządzał ekonomią grodzieńską na terenie której leżała też Sokółka. To właśnie jemu Sokółka i Grodno zawdzięczają swój największy rozkwit. Powstały wówczas liczne manufaktury, teatry, murowane kamienice. Pogranicze polsko-białoruskie to idealna przestrzeń do tworzenia wspólnej infrastruktury transgranicznej oraz nawiązania współpracy, tworzenia sieci lokalnych powiązań między instytucjami po obu stronach granicy w celu promocji i ochrony wspólnego dziedzictwa, popularyzacji potencjału pogranicza polsko-białoruskiego w oparciu o turystykę zrównoważoną. Projekt pod nazwą „Szlakiem Tyzenhauza – utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółka i Grodna”, zakłada realizację wspólnych działań po obu stronach granicy. Powstanie unikalny produkt turystyczny transgraniczny pod nazwą „Szlak Tyzenhauza”-szlak rowerowy Sokółka-Grodno w celu promocji regionu. Wyremontowane w ramach projektu zabytkowe kamienice wpisane do rejestru zabytków, zostaną przeznaczone na cele kulturalno-edukacyjne i turystyczne. W Sokółce powstanie, w Grodnie zostanie doposażony Punkt Informacji Turystycznej w celu kompleksowej obsługi turystów. Odbędą się międzynarodowe konferencje, warsztaty, rajdy rowerowe, plenery malarskie, szkolenia. Nastąpi rozwój infrastruktury turystycznej obszaru pogranicza, powstanie wspólna oferta turystyczna, wzrośnie świadomość mieszkańców na temat potencjału obszaru, co wpłynie na zwiększenie zainteresowania regionem po obu stronach granicy, jako atrakcyjnym miejscem pobytu turystów. Zostaną stworzone warunki do rozwoju usług turystycznych i około turystycznych. Wzajemne zaufanie, dobra współpraca Partnerów przyczynią się do osiągnięcia założonych celów i realizacji kolejnych projektów.

Główne działania w projekcie:

Remont i wyposażenie zabytkowych kamienic w Sokółce i w Grodnie z przeznaczeniem na cele kulturalne
Remont XIX-wiecznej zabytkowej kamienicy przy ul. Piłsudskiego 1 Sokółce położonej na pierzei rynku w układzie urbanistycznym z XVII/XVIII w. z przeznaczeniem na: salę wystawienniczo-konferencyjną, pracownie edukacyjno-rękodzielnicze, salę poświęconą Tyzenhauzowi i jego czasom, pomieszczenia administracyjne. Remont budynku na Placu Tyzenhauza w Grodnie z przeznaczeniem na Galerię Tyzenhauza, salę reprezentacyjno-konferencyjna, wystawienniczą i koncertową. Zostaną przeprowadzone roboty budowlane polegające na kompleksowym remoncie istniejących budynków obejmujące branże ogólnobudowlane, elektryczne, sanitarne. Budynki zostaną dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Utworzenie Punktu Informacji Turystycznej (PIT) w Sokółce. Doposażenie PIT w Grodnie
Wyremontowana część kamienicy w Sokółce zostanie wyposażona w meble i sprzęt m.in. komputer, urządzenie wielofunkcyjne i przeznaczona na Punkt Informacji Turystycznej (PIT), a istniejący PIT w Grodnie zostanie doposażony w celu kompleksowej obsługi turystów i promocji potencjału po obu stronach granicy. PIT-y po obu stronach granicy zostaną wyposażone w pamiątkowe pieczęcie potwierdzające pobyt turystów na pograniczu polsko-białoruskim. W Sokółce zostanie ustawiony infokiosk do obsługi turystów poza godzinami pracy PIT.

Utworzenie/oznakowanie transgranicznego szlaku turystycznego „Szlakiem Tyzenhauza” Sokółka-Grodno
W ramach projektu po obu stronach granicy zostanie wytyczony w terenie i oznaczony na mapie transgraniczny turystyczny szlak rowerowy Sokółka-Kuźnica-Bruzgi-Grodno.
Zostanie opracowana dokumentacja techniczna (projekt organizacji ruchu), zostaną zakupione i zamontowane znaki drogowe i informacyjne, w tym do obiektów turystycznych. Szlaki będą się zaczynały i kończyły przy zakupionych w ramach projektu „ławeczkach Tyzenhauza” ustawionych przy zmodernizowanych obiektach zabytkowych. Utworzenie pieszych szlaków turystycznych (historycznych) w Sokółce i Grodnie.

Zakup rowerów na potrzeby poznania/promocji regionu i organizacji transgranicznych rajdów rowerowych.
W ramach projektu zostaną zakupione rowery, w tym elektryczne, tandemy, dla osób niepełnosprawnych, dzieci; stojaki na rowery, sprzęt do serwisowania rowerów, kamizelki odblaskowych, kaski rowerowe, przyczepka do przewożenia rowerów, przyczepki do przewożenia dzieci. Rowery będą wykorzystywane poprzez Punkty Informacji Turystycznej do zwiedzania obszaru transgranicznego, w tym Sokółki i Grodna (m.in. do przejazdów „Szlakiem Tyzenhauza” Sokółka-Grodno).

Opracowanie strategii rozwoju turystyki transgranicznej
W ramach projektu Partnerzy opracują wspólną strategię rozwoju turystyki transgranicznej i współpracy polsko-białoruskiej w celu rozwoju turystyki, wzrostu ruchu turystycznego po obu stronach granicy, nawiązania trwałej współpracy pomiędzy Sokółką i Grodnem. Zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, badania ankietowe. Cele będą spójne z celami dokumentów strategicznych gminy, powiatu, województwa i innych np. LGD „Szlak Tatarski”.

Organizacja wspólnych wydarzeń
W ramach projektu zorganizujemy: kilkanaście wydarzeń transgranicznych, w tym: 3 konferencje w Sokółce i w Grodnie, 4 rajdy rowerowe, plenery malarskie z wystawą prac w Sokółce i Grodnie (artyści z Polski i Białorusi podejmą próbę odtworzenia wyglądu centrum Sokółki z XVIII w.), warsztaty rękodzielnicze w Sokółce inspirowane XVIII w. wzornictwem w celu przybliżenia mieszkańcom i turystom życia codziennego Sokólszczyzny i Grodzieńszczyzny w XVIII w.
Ponadto po obu stronach granicy odbędą się szkolenia dla m.in. organizatorów turystyki, pracowników JST (pomysły na promocję wspólnego dziedzictwa historycznego i kulturowego w kontekście zrównoważonego rozwoju); warsztaty teatralne – powstanie inscenizacja historyczna z czasów Tyzenhauza w strojach z epoki z oprawą muzyczną.

Promocja obszarów przygranicznych i promocja projektu
W ramach współpracy transgranicznej zostaną utworzoną i będą prowadzone strony internetowe promujące dziedzictwo historyczne i kulturowe po obu stronach granicy, nowy produkt turystyczny transgraniczny szlak rowerowy „Szlakiem Tyzehauza”, założenia projektu i programu PL-BY-UA. Zostaną opracowane i wydrukowane mapy turystyczne i przewodniki w 3 językach ukazujące walory turystyczno-przyrodnicze i największe atrakcje pogranicza polsko-białoruskiego. Powstaną profesjonalne spoty promujące potencjał pogranicza. Materiały będą zamieszczane na stronach internetowych lokalnych instytucji, w gazetach papierowych i internetowych o zasięgu co najmniej powiatowym, podczas konferencji i innych działań. Zostanie opracowana i wydana innowacyjna książka poświęcona Tyzenhauzowi i jego czasom.

Zarządzanie projektem
Do osiągnięcia celu niezbędna jest współpraca pomiędzy partnerami. Zatrudnieni pracownicy będą posiadali doświadczenie w zarządzaniu projektami finansowanymi z różnych źródeł zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej. Zarządzanie projektem będzie się odbywało zgodnie z zapisami Umowy Partnerskiej, z poszanowaniem różnic kulturowych.

Referat Pozyskiwania
Środków Pozabudżetowych

Skip to content