Elektroniczne arkusze organizacyjne

4 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Sokółce odbyło się szkolenie na temat elektronicznego przygotowania arkuszy organizacyjnych w gminnych szkołach i przedszkolach. Uczestników szkolenia powitał Zastępca Burmistrza Adama Kolwalczuk, który jest inicjatorem wprowadzenia nowoczesnego narzędzia, jakim jest arkusz elektroniczny tworzony w tzw. chmurze.

Szkolenie z arkuszy elektronicznych

Najbardziej pracochłonne jest przygotowanie pierwszego arkusza organizacyjnego za pomocą aplikacji Arkusz, gdyż konieczne jest określenie wszystkich powiązań pomiędzy jednostkami: szkołą, nauczycielami, oddziałami i przedmiotami – zauważyła trenerka Teresa Ślesicka-Graczyk. Arkusz organizacji musi być adekwatny do przyznanego szkole lub przedszkolu budżetu, powinien być opracowany z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów przy optymalnym wykorzystaniu środków finansowych.

Dyrektor placówki jest odpowiedzialny za merytoryczne przygotowanie arkusza organizacji, w szczególności w zakresie: przestrzegania ramowych planów nauczania, zatrudniania nauczycieli zgodnie z kwalifikacjami, przydzielania nauczycielom zajęć edukacyjnych zgodnie z kwalifikacjami, przydzielania ilości godzin ponadwymiarowych zgodnie z przepisami, dokonywania podziału uczniów na grupy. Kolejne arkusze można tworzyć poprzez modyfikowanie kopii istniejącego arkusza. Aplikacja posiada również funkcję tworzenia arkusza na przyszły rok szkolny na podstawie istniejącego arkusza, wykonywania szeregu raportów.

Referat Oświaty

Skip to content