Pani Burmistrz informuje Sołtysów i Mieszkańców

3 września Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska wystosowała pismo do Sołtysów i Mieszkańców z terenu Gminy Sokółka, w którym informuje o swoich działaniach w sprawie klęski suszy.

Poniżej przytaczamy jego treść:

Już 17 lipca wystąpiłam do Wojewody Podlaskiego z pierwszym wnioskiem o powołanie przez niego w Gminie Sokółka Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej. Zwróciłam uwagę, że na znacznym obszarze Gminy Sokółka, obejmującym około 1/3 powierzchni zasiewów, szczególnie na obszarach, gdzie występują gleby klasy V i VI, w wyniku bardzo słabych opadów deszczu, wystąpiła klęska suszy. Najbardziej ucierpiały gospodarstwa ukierunkowane na produkcję mleka oraz owczarskie.

21 lipca otrzymałam odmowną decyzję Wojewody Podlaskiego, który stwierdził, że nie ma podstaw do powołania takiej Komisji. Byłam zbulwersowana takim podejściem do sprawy.

19 sierpnia skierowałam ponowny wniosek do Wojewody Podlaskiego, informując, iż sytuacja jest katastrofalna, a Gmina Sokółka szacuje straty na poziomie 60-80 proc. produkcji rolnej.

W końcu, 24 sierpnia Wojewoda Podlaski powołał Komisję ds. oszacowania strat na obszarach dotkniętych suszą na terenie Gminy Sokółka. Zgodnie z wytycznymi, Komisja może dokonywać oszacowań szkód tylko dla upraw będących w okresie wegetacji i upraw niezebranych. Przedmiotem szacowania szkód z tytułu suszy są uprawy wskazane w monitoringu suszy 2015. Dla Gminy Sokółka są to szkody w uprawach: ziemniaka, chmielu, krzewów owocowych i roślin strączkowych. Szacowaniem została objęta również kukurydza na zielonkę. Oszacowaniem strat na trwałych użytkach zielonych objęty został drugi pokos traw i pastwiska.

Następnie wystąpiłam dwukrotnie do Wojewody Podlaskiego o rozszerzenie składu Komisji, tak, aby można było powołać dwa zespoły szacujące straty. Wojewoda odpowiedział na moją prośbę pozytywnie.

Do 1 września br. do Urzędu Miejskiego w Sokółce wpłynęło prawie 100 wniosków o oszacowanie strat rolnych spowodowanych suszą. Do tego czasu oszacowano straty w 26 gospodarstwach.

Z mojej inicjatywy, w Gminie Sokółka Komisja będzie pracowała od poniedziałku do soboty (do dnia 10 września br.), TAK ABYŚCIE PAŃSTWO MOGLI W CZAS ZŁOŻYĆ WNIOSKI O ODSZKODOWANIE.

Również przedłożyłam moje stanowisko w sprawie suszy pod obrady Rady Miejskiej w Sokółce (w załączeniu). Rada Miejska jednogłośnie przyjęła stanowisko i skieruje je do odpowiednich władz:

  • Pana Andrzeja Dudy – Prezydenta RP
  • Pani Ewy Kopacz – Prezesa Rady Ministrów
  • Pana Marka Sawickiego – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Pana Macieja Hipolita Grabowskiego – Ministra Środowiska
  • pana Andrzeja Meyera – Wojewody Podlaskiego
  • Pana Mieczysława Kazimierza Baszko – Marszałka Województwa Podlaskiego

Proszę poinformować mieszkańców (osobiście lub na zebraniu sołeckim, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń) o podjętych przeze mnie działaniach w tej sprawie.

O jakichkolwiek zmianach w procedurze, będziemy informować Państwa na bieżąco.

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska

Skip to content