Konkurs ofert na program stypendialny

Burmistrz Sokółki ogłasza otwarty konkurs ofert na przygotowanie programu stypendialnego, a w tym wypłacanie stypendiów zdolnym uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pochodzącym z rodzin o niskich dochodach, zamieszkałych na terenie gminy Sokółka.

O dotację w wysokości 10 tys. zł mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe.

Oferty należy składać w terminie do 23 czerwca 2014 r. do godz. 1500, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka. Informacji w sprawie konkursu udziela pracownik Wydziału oświaty i spraw społecznych w Urzędzie Miejskim w Sokółce, tel. 85 711 09 35, pokój 304.

ZOBACZ: Informacja o konkursie w Biuletynie Informacji Publicznej

Anna Sidor-Żemajduk

Skip to content