Zielone zawody szansą dla odchodzących z rolnictwa

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych zaprasza do udziału w nowym projekcie pn. „ZIELONE ZAWODY – szansą dla osób odchodzących z rolnictwa” realizowanym w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych rolników i domowników mieszkających w województwie podlaskim, które umożliwią im wybór nowego zawodu w obszarze zielonej gospodarki. Do udziału w projekcie zapraszani są rolnicy ubezpieczeni w KRUS i/ lub ich domownicy, mieszkający w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miastach do 25 tys. mieszkańców województwa podlaskiego, którzy wykonują działalność rolniczą i w momencie przystąpienia do projektu złożą oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub o zamiarze podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Podczas BEZPŁATNYCH szkoleń będzie można uzyskać praktyczną wiedzę o zawodach:

  • ROBOTNIK BUDOWLANY (budownictwo ekologiczne z gliny i słomy),
  • TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ (montaż kolektorów słonecznych, pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych),
  • MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH (montaż przydomowych oczyszczalni ścieków),
  • ALPINISTA PRZEMYSŁOWY.

Uczestnikom organizator oferuje: wyżywienie, nocleg, zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie, materiały szkoleniowe, ochronne, zwrot kosztów badań lekarskich, opiekę wykwalifikowanej kadry. Rekrutacja do projektu odbywa się w terminie od 25 marca do 19 kwietnia  2013r.

Formularz zgłoszeniowy dostępny na: www.fir.org.pl i w biurze projektu: Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok. 4, 15-889 Białystok

Zapraszamy do kontaktu: tel./fax. 85 675 00 17
Katarzyna Kitlas: info@fir.org.pl
Sławomira Machowicz: info5@fir.org.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Sławomira Machowicz

Skip to content