Łącznie ponad 1 mln 343 tys. zł z trafi do sokólskich szkół i przedszkoli

Baner z logówkami EFS

Stypendia, zajęcia dodatkowe, wyjazdy edukacyjne i nowoczesne wyposażenie. Wraz z nowym rokiem szkolnym 2021/2022 w 2 sokólskich przedszkolach i 4 szkołach podstawowych rozpoczną się nowe projekty edukacyjne dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Gmina Sokółka pozyskała na nie łącznie dofinansowanie w wysokości ponad 1 343 275 zł.

Pomoce

Za pozyskane pieniądze Przedszkole nr 1 zrealizuje projekt pod nazwą „Kompetentne przedszkolaki”. Wartość projektu z wkładem własnym Gminy Sokółka wynosi 116 624,68 zł, dofinansowanie z EFS: 109 374,68 zł. Zorganizowane zostaną dodatkowe zajęcia, w postaci kół zainteresowań i warsztatów: „Mądroboty”, „Kulinarna Przygoda”, „Być badaczem” oraz „Skaczące nutki” oraz wyjazdy edukacyjne, w wyniku podjętych działań u dzieci rozwinięte zostaną kompetencje informatyczne, matematyczne, przyrodnicze, kreatywność, współpraca w grupie, przedsiębiorczość i inicjatywność. Doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne, w tym nowoczesne roboty edukacyjne i wiele pomocy dydaktycznych także pomoże kształtować kompetencje kluczowe.

„W krainie zmysłów” to projekt przewidziany do realizacji w Przedszkolu nr 5. Wartość projektu to 65 515,00 zł, dofinansowanie – 62 215,00 zł. Misją projektu jest stworzenie KRAINY ZMYSŁÓW – miejsca do zajęć o charakterze korekcyjnym, logopedycznym, rozwijającym kreatywność, umiejętność współpracy w grupie, stymulujących rozwój psychoruchowy, rozwijającym kompetencje matematyczne oraz podstawowe zmysły.

Zostaną zorganizowane zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia „Poznaję świat zmysłami” oraz „Wędrujące stopy”. Proces edukacyjny będzie wspomagany dzięki doposażeniu Przedszkola nr 5 w pomoce dydaktyczne i sprzęt rozwijające kompetencje kluczowe u dzieci oraz wyposażenie dostosowane do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt „Dla każdego dobra szkoła – lepsza przyszłość” będzie realizowany w Szkole Podstawowej w Boguszach. Zaplanowano objęcie minimum 35 uczniów i uczennic działaniami projektowymi. W tym zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznymi, pomocą stypendialną dla 10 uczniów i uczennic w wysokości 380 zł na osobę miesięcznie przez 10 miesięcy i zajęciami rozwijającymi zainteresowania. Ponadto szkoła zostanie doposażona w pomoce dydaktyczne i narzędzia wykorzystywane do diagnozowania, terapii oraz codziennej pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zakres wsparcia nauczycieli w postaci szkoleń będzie obejmować w szczególności kształtowanie systemu wartości i postaw zawodowych, przygotowujących do pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Działania w projekcie będą realizowane we współpracy z rodzicami. Podsumowaniem działań projektowych będzie wyjazd edukacyjny. Wartość projektu to 158 550,88 zł, dofinansowanie: 142 610,88 zł.

Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych przeprowadzi projekt „Nauczanie przez eksperymentowanie w SP w Malawiczach Dolnych” w którym przewidziana jest pomoc stypendialna dla 6 uczniów/uczennic w wysokości od 350 zł do 500 zł miesięcznie na osobę przez 10 miesięcy. Dodatkowo szkoła zorganizuje zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego i języka polskiego, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rozwijające umiejętność uczenia się. Uczniowie będą mogli skorzystać z indywidualnej terapii psychologicznej. W planach są szkolenia dla nauczycieli i organizacja wyjazdu edukacyjnego do Eksperymentarium w Łodzi i Krajobrazowego Parku w Bolimowie, a także zajęcia na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Placówka zostanie doposażona w pomoce dydaktyczne do kształtowania kompetencji matematycznych, do nauki języka angielskiego, języka polskiego, w sprzęt TIK. W jednej z wyremontowanych sal zostanie utworzona pracownia przyrodnicza wyposażona  w odzież ochronną, sprzęt bhp, odczynniki, preparaty, szkoło i odczynniki laboratoryjne, uczniowskie zestawy edukacyjne. Na zakończenie projektu uczniowie zaprezentują zdobytą wiedzę i umiejętności podczas pikniku naukowego. Wartość projektu 208816,05 zł, dofinansowanie: 187802,05 zł.

„Nauczanie przez eksperymentowanie w Szkole Podstawowej w Starej Rozedrance” to zajęcia dodatkowe dla uczniów, w tym koło geograficzne, biologiczno-chemiczne, matematyczne, fizyczne, szkolenia dla nauczyciela, piknik naukowy, organizacja wyjazdu edukacyjnego do Eksperymentarium w Łodzi i Krajobrazowego Parku w Bolimowie. Uczniowie wezmą udział w zajęciach na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz w Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym w Białymstoku. Powstanie pracownia przyrodnicza, w której będą się odbywały zajęcia badawcze. Uczniowie otrzymają odzież ochronną, odczynniki, preparaty, wyposażenie laboratoryjne, uczniowskie zestawy edukacyjne. Pracownia zostanie wyposażona w sprzęt bhp. Do szkoły trafią również laptopy, monitory interaktywne, wizualizery, podłoga interaktywna, sprzęt TIK. Uczniowie z SP w Starej Rozedrance podobnie jak uczniowie z Malawicz Dolnych zaprezentują zdobytą wiedzę i umiejętności podczas pikniku naukowego na zakończenie projektu. Wartość projektu to 142 826,15 zł, dofinansowanie: 127 345,03 zł.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sokółce zrealizuje projekt „Wiedza i kompetencje”. Liderem projektu jest Centrum Edukacyjne Idea, partnerami są Gmina Sokółka i Gmina Rutka – Tartak. Wartość projektu: 1 485 912,00 zł, dofinansowanie: 1 335 627,00 zł, budżet SP nr 1 w Sokółce – 713 928,00 zł. W ramach projektu 484 uczniów w zależności od potrzeb skorzysta z zajęć dodatkowych  rozwijających i dydaktyczno – wyrównawczych z języka niemieckiego, angielskiego, rosyjskiego, matematyki, przedmiotów informatycznych, przedmiotów przyrodniczych. Uczniowie poznają nowe techniki pamięciowe, sposoby szybkiego uczenia się i zapamiętywania. Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przewidziano wsparcie terapeutyczne, zajęcia logopedyczne, terapię pedagogiczną, socjoterapię, gimnastykę korekcyjną, zajęcia rewalidacyjne w tym zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. Dodatkowo zaplanowano szkolenia rozwijające kompetencje nauczycieli, pomoc stypendialną dla uczniów, zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia w postaci między innymi tablic i monitorów interaktywnych, narzędzi do nauki robotyki, tabletów. Zostanie doposażona międzyszkolna pracownia komputerowa.

Dofinansowanie na projekty w obu sokólskich przedszkolach i Szkole Podstawowej w Starej Rozedrance Gmina Sokółka pozyskała poprzez udział w naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski 2014-2020, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Natomiast Szkoła Podstawowa nr 1 w Sokółce, Szkoła Podstawowa w Boguszach i Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych otrzyma dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Referat Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
UM w Sokółce

Skip to content