Doposażenie klubu wiejskiego w Kraśnianach

Gmina Sokółka pozyskała blisko trzynaście tysięcy złotych na realizację projektu pn. „Nasze miejsce – wyposażenie klubu wiejskiego w Kraśnianach” z Programu Odnowy Wsi.

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie warunków do rozwoju inicjatyw lokalnych przyczyniających się do aktywizacji społecznej mieszkańców sołectwa Kraśniany, w szczególności osób starszych. Operacja jest skierowana do mieszkańców wsi Kraśniany i Wroczyńszczyzna. Projekt pozytywnie wpłynie na wzrost aktywności osób po 60 roku życia. Będą oni zaangażowani do wspólnych działań. Dzięki doposażeniu klubu wiejskiego w potrzebny sprzęt, meble i naczynia zostaną stworzone warunki do organizacji lokalnych inicjatyw: warsztatów kulinarnych, komputerowych i innych, a tym samym zostanie stworzona możliwość rozwoju osobistego, zwiększenie poczucia własnej wartości, przynależności do wspólnoty lokalnej (np. dzięki zaprezentowaniu osobistych umiejętności kulinarnych przez uczestników warsztatów), a także możliwość przystosowania się do zmieniających się warunków oraz oczekiwań – poprzez udział w zajęciach komputerowych i podwyższenie wiedzy seniorów z zakresu obsługi komputera.

Pomysł na projekt „Nasze miejsce…” powstał podczas zebrania wiejskiego, na którym mieszkańcy Sołectwa Kraśniany dyskutowali o najpilniejszych potrzebach. Przedsięwzięcie zostało zgłoszone do realizacji przez Sołtys Kraśnian – Panią Ewę Lucynę Rećko. Projekt uzyskał pozytywną ocenę Zarządu Województwa Podlaskiego i 28 czerwca 2019 r. Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska podpisała umowę na jego dofinansowanie z Programu Odnowy Wsi województwa podlaskiego. Zakończenie realizacji projektu jest przewidziane na 30 września 2019 r.

Małgorzata Czaplejewicz
Źródło zdjęć: WrotaPodlasia.pl

Skip to content