Zasady segregowania odpadów

Głównymi celami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach są przede wszystkim upowszechnienie prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła” i zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych. W ustawie o odpadach, selektywne zbieranie śmieci charakteryzuje się segregacją odpadów o takich samych właściwościach i cechach.

smieci_rec

Realizacja celów ustawy może zapewnić wypełnienie obowiązków wynikających z dyrektyw unijnych, czyli stworzenia do 2015 r. rynku selektywnego zbierania odpadów. Ponadto, nasz kraj jest zobowiązany do osiągnięcia we wskazanym terminie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania (do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50%, a do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35%), a także poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła (do dnia 31 grudnia 2020 r. – 50%), a także innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (do dnia 31 grudnia 2020 r. – 70%).

 

Papier to przede wszystkim:

 • opakowania z papieru lub tektury,
 • gazety i czasopisma,
 • katalogi, prospekty, foldery,
 • papier szkolny i biurowy,
 • książki i zeszyty,
 • torebki papierowe,
 • papier pakowy,
 • tektura, kartony itp.

Nie powinno się wrzucać jako papieru:

 • papieru powlekanego folią,
 • kartonów po mleku i napojach,
 • pieluch jednorazowych, podkładów i podpasek,
 • worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
 • tapet ściennych,
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Tworzywa sztuczne to między innymi:

 • butelki po napojach,
 • opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, płynach do mycia naczyń itp.),
 • plastikowe zakrętki,
 • plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie,
 • plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach itp.

Metalowe śmieci to:

 • puszki po napojach, sokach,
 • puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy),
 • metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników,
 • złom żelazny i metale kolorowe itp.

Szkło opakowaniowe to między innymi:

 • butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
 • butelki po napojach alkoholowych,
 • szklane opakowania po kosmetykach itp.

Nie powinno się wyrzucać jako szkła:

 • naczyń szklanych żaroodpornych,
 • szkła kryształowego, fajansu, porcelany,
 • ceramiki, doniczek,
 • zniczy z zawartością wosku,
 • żarówek, świetlówek, reflektorów,
 • nie opróżnionych opakowań po lekach, olejach, rozpuszczalnikach,
 • termometrów szklanych, strzykawek szklanych,
 • monitorów i lamp telewizyjnych,
 • szyb okiennych np. zbrojonych,
 • szyb samochodowych,
 • luster i witraży,
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Zaleca się wrzucać opakowania nie potłuczone, opróżnione z produktu, bez zakrętek.

Bioodpady to:

 • skoszona trawa, ziemia po kwiatach,
 • liście, kwiaty,
 • skorupki jajek,
 • trociny i kora drzew,
 • resztki żywności, odpady kuchenne,
 • owoce, warzywa itp.

Opakowania wielomateriałowe:

 • papier powlekany filią, np. kartony po mleku i napojach,
 • torebki po chipsach,
 • opakowania po mrożonkach itp.

Pozostałe odpady:

 • odpady higieniczne, np. zużyta wata, waciki, plastry,
 • pieluchy jednorazowe, podpaski, pampersy i podkładki,
 • zmywaki, gąbki, sznurki, worki z odkurzaczy,  itp.

Pozostałe odpady trafiają do pojemnika na odpady zmieszane. Czym mniej takich odpadów, tym koszty niższe i większa poprawa stanu naszego środowiska naturalnego.

Niezwykle istotnym uzupełnieniem systemu przetwarzania odpadów komunalnych są punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, które mają zapewniać odbieranie od mieszkańców odpadów, które są problematyczne i których zbieranie „u źródła” nie jest ekonomicznie i organizacyjnie uzasadnione.

Odpadami komunalnymi, które mogą być przekazywane do punktu są:

 • odpady poremontowe i budowlane,
 • odpady wielkogabarytowe (np. meble, wyposażenie wnętrz, itp.),
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, telewizory, radioodbiorniki, komputery, itp.),
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • przeterminowane lekarstwa,
 • opony.

Jeżeli gmina nie osiągnie określonych poziomów recyklingu oraz nie ograniczy masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zapłaci z tego tytułu wysokie kary, co w konsekwencji może wpłynąć np. na ograniczenie wydatków na inwestycje gminne. W związku z powyższym apelujemy do mieszkańców naszej gminy o segregację odpadów komunalnych u „źródła”.

Skip to content