Klauzule informacyjne dot. monitoringu

Klauzula Informacyjna – Monitoring w Urzędzie Miejskim W Sokółce

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informuję:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Sokółki z siedzibą: Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1; 16-100 Sokółka; tel. 085 711 0900
 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1; 16-100 Sokółka, tel. 85 711 09 00, e-mail: iod@sokolka.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia Gminy oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.
 4. Monitoringiem wizyjnym objęte są: główne wejście do wewnątrz budynku, parter, sala obsługi interesanta, pierwsze piętro, korytarz, drugie piętro, korytarz, parking usytuowany za budynkiem, wejście do budynku od strony parkingu. Monitoring wizyjny nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych oraz pomieszczenia socjalnego.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 30 dni od dnia nagrania, a następnie nagrania są automatycznie kasowane poprzez nagranie w to miejsce obrazu bieżących zdarzeń (nadpisywanie). W przypadku zapisów monitoringu wizyjnego stanowiącego materiał dowodowy w postępowaniach prowadzących na podstawie przepisów prawa, zapisy będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia tych postępowań.
 6. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i lit. e) ww. Rozporządzenia RODO, w związku z art. 9a i art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 7. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom/instytucjom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią) zgodnie z zapisami regulaminu.
 8. Na podstawie i z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 15-22 RODO przysługuje Pani/Panu:
  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Klauzula Informacyjna – Monitoring Gminy Sokółka

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informuję:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Sokółki z siedzibą: Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1; 16-100 Sokółka; tel. 085 711 0900
 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1; 16-100 Sokółka, tel. 85 711 09 00, e-mail: iod@sokolka.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia porządku publicznego i podniesienia stanu bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony mienia i obiektów publicznych.
 4. Monitoringiem wizyjnym objęte są miejsca: Skrzyżowanie Dąbrowskiego – Białostocka, wzdłuż ul. Białostockiej, wraz z terenami przyległymi, Skrzyżowanie Dąbrowskiego – Białostocka, wzdłuż ul. Dąbrowskiego i Warszawskiej, wraz z terenami przyległymi, Tereny zielone i parkingi Przy blokach Os. Zielone 4 i 5, Park, Plac zabaw i fontanna przy pomniku Piłsudskiego.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 30 dni od dnia nagrania, a następnie nagrania są automatycznie kasowane poprzez nagranie w to miejsce obrazu bieżących zdarzeń (nadpisywanie). W przypadku zapisów monitoringu wizyjnego stanowiącego materiał dowodowy w postępowaniach prowadzących na podstawie przepisów prawa, zapisy będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia tych postępowań.
 6. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i lit. e) RODO, w związku z art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 7. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom/instytucjom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią) zgodnie z zapisami regulaminu.
 8. Na podstawie i z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 15-22 RODO przysługuje Pani/Panu:
  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

DO POBRANIA:

Klauzula informacyjna – Monitoring Gminy Sokółka

Zarządzenie nr 438/2021 Burmistrza Sokółki z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Gminie Sokółka.

Skip to content