Punkt Konsultacyjny dla osób doznających przemocy w rodzinie

Punkt-Konsultacyjny-dla-osób-doznających-przemocy-w-rodzinie-plakat-a3---v2

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce realizuje projekt „Stop przemocy w rodzinie”, w ramach którego od 17 sierpnia do 31 grudnia 2016 r. działa Punkt Konsultacyjny dla osób doznających przemocy w rodzinie. W Punkcie można uzyskać pomoc psychologiczną, prawną, pedagogiczną oraz pomoc z zakresu ochrony zdrowia.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Priorytet II: „Zwiększenie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie”. Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. ZOBACZ WIĘCEJ

Komunikat Burmistrza Sokółki dot. drogi Sokółka – Dąbrowa B.

Herb Sokółki

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska informuje, iż Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w dniu 12 sierpnia 2016 r. opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazał do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu Nr 2016-1052011 pn. „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka wraz z obejściami miejscowości”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: wykonania robót budowlanych związanych z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 673 Dąbrowa Białostocka – Sokółka, wykonania niezbędnej infrastruktury technicznej i drogowych obiektów inżynierskich oraz obejść miejscowości położonych przy drodze wojewódzkiej.

Termin składania ofert: 5 października 2016 r. do godziny 09:30.

Termin realizacji inwestycji: rozpoczęcie 15 listopada 2016 r., zakończenie 28 września 2018 r.

Planowany przebieg nowo wykonanej drogi wojewódzkiej na terenie Gminy Sokółka zostanie zrealizowany z ominięciem miejscowości Kraśniany, Woroniany i Sokolany. 

 

koncepcja_droga_wojewodzka_DW673

Zamówienie będzie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Poprawa dostępności transportowej, Działanie 4.1 Mobilność regionalna, Poddziałanie 4.1.1 Mobilność regionalna.

Treść zamówienia do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej PZDW: Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2016-105211

Burmistrz Sokółki

Ewa Kulikowska

Komunikat Burmistrza Sokółki dot. WIADUKTU na ul. KRYŃSKIEJ

Herb Sokółki

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska informuje, iż Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2016 r., znak: WOOŚ-II.4210.5.2016.UM podjął z urzędu zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa wiaduktu nad torami PKP wraz z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka i niezbędną infrastrukturą techniczną”, w związku z przedłożeniem przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Koncepcja wiaduktu

Treść obwieszczenia do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej: OBWIESZCZENIE RDOŚ

Burmistrz Sokółki

Ewa Kulikowska

Zaproszenie na Regionalne Zawody Jeździeckie

zawody_jezdzieckie_KJ_BIK

Klub Jeździecki BIK w Gieniuszach zaprasza na Otwarte Regionalne Zawody Jeździeckie w ujeżdżeniu i skokach przez przeszkody – XIII Mistrzostwa Ziemi Sokólskiej, które organizowane są pod patronatem Burmistrza Sokółki i Prezesa Metal-Fach Sokółka w dniach 13-15 sierpnia 2016 r. na terenie Stadniny i Klubu BIK w Gieniuszach.

DO POBRANIA: Informacja o zawodach

Jerzy Maliszewski
prezes KJ BIK Gieniusze

12 i 16 sierpnia kasa urzędu nieczynna

W związku z remontem sali obsługi interesantów, w dniach 12 i 16 sierpnia 2016 r. (piątek, wtorek) kasa Urzędu Miejskiego w Sokółce będzie nieczynna.

Wpłaty z tytułu podatków i opłat za wywóz śmieci na konto Urzędu Miejskiego w Sokółce (86 1020 1332 0000 1002 0983 4641) można wykonać bez prowizji w oddziale PKO Banku Polskiego S.A. w Sokółce (ul. Os. Centrum 20), w Agencji PKO Banku Polskiego S.A. w Urzędzie Skarbowym w Sokółce (ul. Białostocka 47) lub poprzez bankowość elektroniczną.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zakończenie przebudowy drogi gminnej w Gliniszczu Wielkim

W czwartek 4 sierpnia 2016 r. dokonano odbioru technicznego przebudowanej drogi w Gliniszczu Wielkim. W odbiorze uczestniczyła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska wraz z Zastępcą Burmistrza Antonim Stefanowiczem.

GLINISZCZE WLK odbiór drogi

Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103729B w m. Gliniszcze Wielkie” realizowano od 9 maja do 29 lipca 2016 r. Wykonawcą robót była firma PUH Kampol Barbara Szymczyk. Ryczałtowa kwota zadania wyniosła 418 753,09 zł brutto. Zadanie sfinansowano z budżetu gminy Sokółka.

Dziękuje wykonawcom za solidną robotę, praca została wykonana – powiedziała Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska i dodała, że cieszy się z powodu oddania do użytku kolejnego odcinka drogi gminnej. – Dzisiaj jest odbiór techniczny, żadnej fety nie robimy. Tak powinno to wyglądać. Mieszkańcy mogą zgłosić uwagi, a jeżeli żadnych nie mają to cieszymy się, że zadanie jest dobrze wykonane – podkreśliła Burmistrz Sokółki. ZOBACZ WIĘCEJ

Zapisy na bezpłatne półkolonie

Zarząd Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” zaprasza dzieci w wieku od 8 do 14 lat na bezpłatne półkolonie pod hasłem „Wakacje w mieście i nad wodą” w terminie 1-10 sierpnia 2016 r.

Logo SFL

W ramach półkolonii będą zorganizowane:

  • nauka pływania na żaglach nad jeziorem w Sokółce,
  • zajęcia plastyczno-techniczne,
  • cykl zajęć „Muzyczne wakacje”,
  • wycieczka do Augustowa,
  • wycieczka do Supraśla.

Chętne dzieci wraz z opiekunami zapraszamy do siedziby Fundacji (Sokółka, ul. Plac Kościuszki 9) w terminie od 26 lipca do 1 sierpnia 2016 r. w godzinach 11.00-14.00.

O zakwalifikowaniu do udziału w półkolonii decyduje kolejność zgłoszenia.

Sokólski Fundusz Lokalny

Skip to content